Innehåll


Windows och Office

2009-03-01

Om Windows

Jag är en stor Macfantast så varför väljer jag att skriva om Windows? Svaret är att jag helt enkelt inte har några tips och tricks att dela med mig av när det gäller Mac OS X eftersom allt helt enkelt fungerar. Windows däremot är ett operativsystem för den som gillar utmaningar eller helt enkelt är tvungen att använda det i arbetet. Eftersom jag tillhör den senare kategorin har jag tvingats lära mig Windows och jag vill därför dela med mig av tips och tricks för att underlätta arbetet för dem som är i samma situation som jag.

Se också Excel för tips om Excel eller Visual Basic för tips om automatisering.


Tips och tricks

När jag arbetade som controller arbetade jag mycket med att hämta data från databaser till Excel och bearbeta den där med avancerade formler och makron (tips och tricks om Excel och Visual Basic kommer senare). Detta blev dock mycket svårare från och med Windows Vista och Office 2007. Microsoft sade sig öka säkerheten men gjorde det på bekostnad av användarnas frihet. Dessa tips och tricks fokuserar på att göra Windows Vista och Office 2007 och deras efterföljare om inte användarvänliga så åtminstone mer användbara.

1. Tillåta makron

Makron kan användas för att förenkla tillvaron för den som, liksom jag själv, arbetar mycket i Microsoft Office. I Office 2007 är emellertid makron blockerade i ursprungsläget och för att tillåta dem krävs en hel del inställningar. Nedan beskrivs hur man tillåter makron in Excel 2007.

 1. Ta fram fliken Utvecklare genom att klicka på MS Office Button och navigera till Excel-alternativ Vanliga alternativ. Kryssa i alternativet "Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet". Du kan nu arbeta med makron. 2. Ställ in makrosäkerhet till "Inaktivera alla makron och visa ett meddelande" genom att navigera till fliken Utvecklare Makrosäkerhet. Kryssa i alternativet "Inaktivera alla makron och visa ett meddelande". Du kan nu välja att tillåta makron. 3. Varje gång du öppnar ett dokument med makron kommer du att få en säkerhetsvarning i övre vänstra hörnet. Klicka omedelbart på knappen "Alternativ" och kryssa i alternativet "Aktivera innehållet". Om du inte gör detta omedelbart kommer säkerhetsvarningen att försvinna och du måste då öppna dokumentet på nytt för att komma åt den.
2. Tillåta krypterade makron

Om åtgärderna ovan inte räcker för att kunna köra ett specifikt makro kan det bero på att det är krypterat. I så fall krävs ytterligare åtgärder.

 1. Navigera till Start Kör.
 2. Skriv CMD i sökfältet och klicka OK.
 3. Högerklicka på ikonen CMD.
 4. Välj "Kör som administratör".
 5. Skriv kommandot "regedit" och tryck Enter. 6. Navigera till HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Office 12.0 Excel Security.
 7. Navigera till Redigera Nytt 32-bitarsvärde (DWORD). 8. Ange "ExcelByPassEncryptedMacroScan" som namn.
 9. Dubbelklicka på det nya värdet.
 10. Ändra data från 0 till 1 och klicka på OK.

Logiskt, eller hur?


3. Spela in makron

När du har tillåtit makron kan du skapa egna. Ett makro utför automatiskt arbetssteg och kan därför bespara dig mycket manuellt arbete. Avancerade makron kräver som sagt kunskaper om Visual Basic men enklare makron kan du spela in.

 1. Navigera till Utvecklare Spela in makron. 2. Ange makronamn och klicka på OK. 3. Utför de arbetssteg du vill automatisera, till exempel kopiera ett värde från ett fält till ett annat eller lägga till en ny rad.
 4. Avbryt inspelningen genom att klicka på Stoppa inspelning. 5. Navigera till fliken Infoga Figurer.
 6. Sätt in en figur som kan fungera som knapp och ge den valfri text genom att högerklicka på den och välja Redigera text.
 7. Högerklicka på knappen igen och välj alternativet "Koppla makro till knapp".
 8. Välj det makro du skapat och klicka på OK.Du kan nu upprepa dina arbetssteg genom att klicka på knappen.


4. Sätta upp ODBC-kopplingar

För att kunna hämta data från databaser till Officeprogram behöver man sätta upp en så kallad ODBC-koppling.

 1. Navigera till Start Inställningar Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Administrationsverktyg.
 3. Dubbelklicka på Datakällor (ODBC). 4. Klicka på lägg till. 5. Välj server (vanligtvis SQL Server). Klicka på Slutför. 6. Ange namn, beskrivning och server som du vill ansluta till. Klicka på Nästa 7. Välj verifiering (vanligtvis Windows NT-verifiering). Klicka på Nästa. 8. Välj den standarddatabas du vill ansluta till. Klicka på Nästa. 9. Klicka på Slutför.
 10. Testa datakällan och klicka på OK om testen slutförs.
5. Hämta data från databaser

För att hämta data från en databas via en ODBC-koppling till Office 2007 används Microsoft Query.

 1. Navigera till fliken Data Från andra källor Från Microsoft Query. 2. Välj den datakälla du skapade ovan och klicka på OK. 3. Välj de kolumner du vill inkludera i din fråga och klicka på Nästa. 4. Ange eventuellt filter genom att inkludera villkor för vilka rader som ska visas och klicka på Nästa. 5. Ange eventuellt sortering genom att välja kolumner att sortera efter. 6. Klicka på Slutför. 7. Om du istället klickar på Visa data i Microsoft Query så kan du ytterligare modifiera din databasfråga med SQL men mer om det någon annan gång.


6. Om uppkoppling misslyckas

Om uppkopplingen misslyckas trots åtgärderna ovan kan en så kallad DLL-fil saknas, till exempel MSRDO20.dll. I så fall informerar felmeddelandet om det. DLL-filen kan installeras enligt följande:

 1. Sök efter filen MSRDO20.dll med Google.
 2. Ladda ned den till skrivbordet.
 3. Kopiera filen till Windows systemmapp (vanligtvis C:\Windows\System).
 4. Klicka på Start.
 5. Skriv CMD i sökfältet.
 6. Högerklicka på ikonen CMD.
 7. Välj "Kör som administratör".
 8. Skriv kommandot "regsvr32.exe msrdo20.dll" och tryck Enter. 9. Om allt har gått bra informerar ett meddelande om att registreringen lyckades.


7. Filen egna.xls

Ibland har man makron som arbetar med öppna dokument. Då kan det vara bra att känna till att Office 2007 har hyss för sig med dolda filer. Om man spelar in makron och väljer att lagra dem i "Arbetsbokens egna makron" så skapas en fil som heter egna.xls (personal.xls om du använder engelsk version och/eller eventuellt andra ändelser såsom .xlsb). Om man i sitt makro kontrollerar öppna dokument kan det därför vara bra att undanta egna.xls.

I ett fall som jag nyligen hjälpte kontrollerade ett makro om andra Exceldokument var öppna innan det fortsatte och stannade eftersom den dolda filen egna.xls var öppen.

Det kan också hända att flera egna.xls-filer skapas med diverse namntillägg. Om du behöver radera dessa så hittar du dem enklast genom att i menyn välja Visa och Ta fram. Du öppnar då fönstret Ta fram fönster med en lista på alla dolda filer. Markera de du vill ta fram och klicka på Ta fram. Genom att välja Spara som i menyn kan du se sökvägen till dem i datorn. Sök fram dem i Windows Explorer och släng bort dem så långt du kan.


8. DAO och ADO

Microsoft har nyligen introducerat Windows 7 och Office 2010 och som vanligt har man struntat i allt vad bakåtkompatibilitet heter. Kanske är det ett sätt att ge Microsoftkonsulter jobb? Om ditt makro för att hämta data slutar fungera i de nya versionerna kan det bero på att makrot använder en metod som inte stöds längre. För att ringa in orsaken kan du öppna din Visual Basic-kod, leta upp den del av koden som kopplar upp mot din databas, sätta markören först i koden och "stega" genom makrot med F8-tangenten. Får du felmeddelandet "ODBCDirect stöds inte längre. Skriv om koden med ADO i stället för DAO."? Grattis, Microsoft kommer aldrig mer att stödja din kod.

Ett konkret exempel på en sådan kod stötte jag på hos min förre arbetsgivare:

Sub Connect()
ConnectionStr = "ODBC;UID=" & varUID & ";PWD=" & varPWD & ";DSN=" & varDSN & ""
Set WrkODBC = CreateWorkspace("NewODBCWorkspace", "sa", "", dbUseODBC)
Set ConODBC = WrkODBC.OpenConnection("Connection1", , True, ConnectionStr)
Set DB1 = ConODBC.Database
End Sub

Den här koden behövde skrivas om till följande:

Sub Connect()
Set ConODBC = New ADODB.Connection ConnectionStr = "Provider=sqloledb; Data Source=" & varDSN & "; Initial Catalog=" & varDB & "; User Id=" & varUID & "; Password=" & varPWD & "; Integrated Security=SSPI"
ConODBC.ConnectionString = ConnectionStr
ConODBC.Open
End Sub

Den stora skillnaden mellan dessa två är att den förra kopplar upp sig med en ODBC-källa (variabeln "varDSN") medan man i den senare måste ange både server ("Data Source") och databas ("Initial Catalog").

Jag behövde också skriva om mina variabler enligt följande:

 • Dim WrkODBC As Workspace utgick helt.
 • Dim DB1 As Database utgick helt.
 • Dim ConODBC As Workspace ersattes av Dim ConODBC As New ADODB.Connection
 • Dim RSData As Recordset ersattes av Dim RSData As New ADODB.Recordset

Till sist behövde jag skriva om koden där data hämtades enligt följande:

Set RSData = DB1.OpenRecordSet(QueryString, dbOpenSnapshot)

ersattes av

Set RSData = ConnODBC.Execute(QueryString)

Jag hoppas att mina exempel hjälper dig i din konvertering. Mer om ODBCDirect, DAO och ADO kan du läsa om i dokumentet Migrating DAO to ADO.


9. Referenser

Om du fortfarande har problem med DAO och ADO så kan det vara så att du saknar nödvändiga referenser. Microsofts föga upplysande felmeddelanden om detta kan vara "Egendefinierad typ har inte definierats" eller "Kan inte hitta makrot". Pröva i så fall att navigera till Visaul Basic / Verktyg / Referenser och se till att du åtminstone har följande referenser förkryssade:

 • Visual Basic for Applications
 • Microsoft Excel 14.0 Object Library
 • OLE Automation
 • Microsoft Office 14.0 Object Library

10. Aktivera databasanslutningar

I Office 2010 har den så kallade säkerheten ökats ytterligare. Följden blir att man för att kunna ansluta till databaser måste stänga av all säkerhet (vilket inte rekommenderas av Microsoft).

Knappen "Från andra källor" i fliken "Data" är nämligen inaktiv i utgångsläget. För att aktivera den navigerar du till Excel / Arkiv / Alternativ / Säkerhetscenter / Inställningar för säkerhetscenter / Externt innehåll. Om du inte gått vilse på vägen kan du nu välja "Aktivera alla dataanslutningar".


11. .xls och andra Excelformat

En gång i tiden fanns det bara ett Excelformat - formatet med .xls som filändelse. Numera finns format som .xls, .xlsx, .xlsm och .xlsb. Om du vill behålla bakåtkompatibilitet bör du hålla dig till gamla hederliga .xls. Tyvärr räcker det inte med att ange filnamnet .xls utan du måste också ange filformatet. Ta följande Visual Basic-kod som exempel:

NewWb.SaveAs fil.xls

I äldre Excelversioner sparas detta med filformat .xls men från och med 2007 sparas detta med filformat .xlsm. Eftersom filnamn och filformat skiljer sig åt kommer du att få felmeddelande när du öppnar den med Excel 2007 och inte kunna öppna den alls med äldre Excelversioner. Rätt Visual Basic-kod är därför:

NewWb.SaveAs fil.xls, FileFormat := 56

Fileformat := 56 betyder att filformatet är .xls. Nedan följer en lista på olika filändelser och deras respektive filformat:

 • .xls = 56
 • .xlsb = 50
 • .xlsx = 51
 • .xlsm = 52
 • .csv = 6
 • .txt = -4158
 • .prn = 36


10 skäl att byta till Mac OS X

Om tipsen och tricksen inte räcker till eller om du tröttnar på att behöva använda dem så rekommenderar jag dig att byta till Mac OS X. Här är tio skäl som fått mig och användare i min omgivning att föredra Mac OX X privat.

 1. Inga virus
  Windowsanvändare brukar avfärda detta skäl med argument som att Macvärlden är för liten för att drabbas av virus. Min fru och f.d. PC-användare Su-Sans första (av flera) ominstallation följde på ett virus. Jag struntar i orsaken utan nöjer mig med verkan - jag slipper virus med Mac!
 2. Snabbare uppstart
  PC-användare brukar skryta om att PC ger mer prestanda för pengarna men vad gör det när prestandan försvinner i ett okänt svart hål? Min bärbara MacBook startar på en halv minut. Mina arbets-PC tar 5-10 minuter på sig att komma igång. Värst hittills var en kund-PC som tog 20-30 minuter på sig att vakna till liv, förutsatt att ansträngningen inte krävde ytterligare en omstart. Om du behöver en ursäkt för en kafferast är PC ett alternativ men om du vill ha snabbhet är Mac bättre!
 3. Bättre viloläge
  Vad är det med bärbara PC som gör att man inte kan stänga locket? Su-Sans bärbara PC måste startas om, min kund-PC förlorar sitt trådlösa nätverk och kan bara få tillbaka det genom omstart och min arbets-PC kommer visserligen igång men lika långsamt som efter en omstart. Det vore väl OK om omstarten gick snabbt men så är alltså inte fallet.
 4. Snyggare design
  Datorer är numera en del av hemmet och deras utseende är därför lika viktigt som andra elektronikartiklars utseende. Valet mellan att ställa upp en smäcker och elegant iMac och en klumpig och kantig PC-låda är enkelt.
 5. Behagligare gränssnitt
  Lika vacker som utsidan är insidan - Mac OS X är en fröjd för ögat. Det genomskinliga aquagränssnittet och de vackra ikonerna är till synes obetydliga detaljer men för den som arbetar mycket framför datorn är utsikten vacker. Windows försöker men trots alla ansträngningar ser gränssnittet ut som en sämre färgkopia av Mac OS X.
 6. Mer praktisk filhantering
  Första gången jag använde Windows förstörde jag många filer genom att byta namn på dem och glömma att ange filändelsen. 20 år senare har ingenting förändrats. I Mac OS X kan du fritt byta filnamn, ha hur långa filnamn som helst, ha flera filer med samma namn öppna, byta namn på öppna filer och deras mappar, ångra efter att man sparat och så vidare. När kommer man att kunna göra det i Windows?
 7. Lätt att ansluta hårdvara
  För att ansluta ny hårdvara i Windows behöver man installera en mängd drivrutiner också. Inte ens DVD-skivor kan man spela i Windows utan att ladda ned en läsare först. (Windows Media Player räknar tydligen inte DVD:er som media.) I Mac OS X är det bara att plugga in och köra och så fungerade datorer redan på Commodore 64:s tid.
 8. Lätt att avinstallera program
  Har någon någonsin lyckats avinstallera ett program i Windows? Hur man än försöker finns det filer kvar någonstans i systemet och enda sättet att bli av med dem är att installera om hela Windows. I Mac OS X finns alla filer inbäddade i programfilen och vill du avinstallera programmet drar du det bara till papperskorgen. Hur enkelt som helst!
 9. PDF-utskrifter
  PDF-filer är praktiska då de kan läsas av alla system utan att redigeras. Men vad hjälper det då du inte kan skapa PDF-filer i Windows utan specialprogram? I Mac OS X kan du skriva till PDF-filer från vilket program som helst.
 10. Språkstöd
  När jag lärde mig koreanska lärde jag mig också att man kan skriva koreanska tecken i Mac OS X i vilket program som helst. Hur skriver man koreanska i Windows utan specialprogram?


Hemsidan har fått 226101 besök. Skriv gärna en rad innan du går. Välkommen åter!

Namn:

E-post:
2014-03-05

Du och andra Mac-kramare har alltid en förunderlig förmåga att plocka fram allt negativt om Windows och allt bra om Mac som om det vore en sanning som omvärlden inte har förstått. Sektvarning! Sanningen är att Windows har så många fördelar som Mac bara kan drömma om i synnerhet när det gäller utvecklingsmiljöer. Excel förresten, du måste installera Windows på Macen för att kunna köra Excel med Active-X komponenter? Vad är då meningen med att köpa en dubbelt så dyr maskin? För utseendets skull? Inte enligt min och andras mening. Sen har vi det största problemet, alla arbetsplatser har PC med Windows inte Mac. Ska jag behöva lära mig två operativ då? För det är kontentan av 20 års Windosinlärning, det finns inte en chans att läras sig Macen besynnerliga filsystem. Var är C: te x? Nej, ni Mac-folk är en sekt som aldrig kommer få ett genomslag så länge som MAc inte släpper in andra än sina egna i operativet! Tack för ordet!


2011-03-30

Tack för tipset. Förklara gärna hur man får koreanska tecken. På Mac räcker det med att byta språk men inte i Windows.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2011-03-30

Bra info på din web, vill bara påpeka att det går alldeles utmärkt att skriva koreanska i windows utan särskilda programwww.000webhost.com