Innehåll


Excel

Uppdaterad 2018-01-28

Om Excel

När jag arbetade som controller var Excel ett ovärderligt verktyg. Redovisningsprogram och databaser i all ära men förr eller senare måste data analyseras manuellt och det gör du lättast i ett kalkylblad. På bara några minuter kan du klistra in data och lägga till de formler eller den formatering som du behöver för din analys. Någon programmeringskunskap behövs inte (om du inte vill automatisera Excelarken med Visual Basic men mer om det vid något annat tillfälle) utan det räcker med lite kreativitet. Excels enda begränsning är dess användare!

Excels stora flexibilitet är dess stora fördel men kan också vara en nackdel. Risken är att du lägger in så mycket funktionalitet att du glömmer hur allt hänger ihop och inte längre kan lägga till en ny funktion utan att en annan förstörs. I värsta fall upptäcker du inte att en formel inte längre räknar rätt. Risken är ännu större om andra användare arbetar med ditt Excelark. Kom därför ihåg att dokumentera vad du gör och hur man ska arbeta i arket om du vill återanvända det. Många av mina Excel började som tillfälliga ark för en analys men blev sedan permanenta arbetsredskap i mitt eller andra löpande arbete.

Se också Windows Vista och Office 2007 för tips om koppling till databaser eller Visual Basic för tips om automatisering.


Tips och tricks

Excel har ett oräkneligt antal möjligheter och det är omöjligt att lära sig allt på en gång. Jag har lärt mig Excel genom att först identifera ett problem och därefter ta reda på hur Excel kan hjälpa mig att lösa det. Nätet är fullt av bra källor till Excelkunskap och jag försöker inte konkurrera med dem. Här är i stället en lista på vanliga problem som jag har stött på och hur Excel har löst dem.

1. Summering

Bilden visar ett enkelt kalkylark för summering. Formeln SUMMA(D2:D6) summerar cellerna från och med D2 till och med D6. Om du lägger till en rad mellan D2 och D6 ändras summeringen automatiskt så att den nya raden också summeras. Om du kopierar formeln till C-kolumnen så ändras summeringen automatiskt så att cellerna i C-kolumnen summeras.

Om du inte vill att en formel ska ändras så kan du låsa kolumn- eller radnumret genom att sätta ett dollartecken framför det. Formeln B2*E$2 i cellen C2 multiplicerar cell B2 med cell E2 där tvåan i E2 är låst. Om du kopierar formeln till C3 så ändras den därför inte till B3*E$3 utan till B3*E$2.

Menyvalet Infoga / Funktion innehåller fler nyttiga funktioner som förklaras ganska bra.


2. Villkorlig summering

Om du vill veta delsummor kan du använda dig av villkorlig summering. Formeln SUMMA.OM(A$2:A$6;G2;C$2:C$6) letar i kolumn A2:A6 efter värdet i cell G2 och summerar värdena som matchar i kolumn C2:C6. Bilden visar hur beloppen på konto 2 summeras till 100 (25+75). Observera användningen av $ som gör att formeln kan kopieras till de andra raderna utan att konto- eller beloppkolumnen ändras. En liknande funktion är ANTAL.OM som räknar antal istället för att summera.

Det går också bra att använda intervall som villkor. Villkoret skrivs då inom citationstecken, till exempel ">=1" för värden större än eller lika med 1. Det kan också kombineras med &-tecknet om man vill ha ett cellinnehåll som villkor, till exempel ">="&G2. Formeln SUMMA.OM(A$2:A$6;">="&G2;C$2:C$6)-SUMMA.OM(A$2:A$6;">"&H2;C$2:C$6) summerar belopp där konto är större än innehållet i cell G2 samt drar av belopp där konto är större än innehållet i cell H2. Bilden visar hur beloppen mellan konto 1 och 2 summeras till 260.

För mer komplicerade delsummeringar kan du använda guiden villkorlig summering under menyn Verktyg. Den skapar en formel som också kan skrivas direkt. Formeln SUMMA(OM(A$2:A$6=G2;OM(B$2:B$6=H2;C$2:C$6;0);0)) letar både i kolumn A2:A6 och B2:B6 innan den summerar v&aum l;rdena som matchar i kolumn C2:C6. Bilden visar hur beloppen på konto 1, kostnadsställe b summeras till 60 (50+10). Observera att du måste "aktivera" formlen efter att du skrivit in den genom att hålla skift- och ctrl-tangenterna nedtryckta när du trycker på returtangenten. Formeln kommer då få "klamrarna" { och } i början och slutet.

Slutligen en villkorlig summering med ungefärliga villkor. Anta att kontona i exemplet ovan kan ha fler siffror men att du bara vill summera de som börjar på 1. Det kan du göra med formeln SUMMA(OM(VÄNSTER(A2:A6)="1";1)*C2:C6) som helt enkelt summerar alla fält i A2:A6 där det första tecknet från vänster är lika med 1. Det går också bra att byta ut VÄNSTER mot andra textformler, till exempel HÖGER, som söker det/de första tecknen från höger, eller EXTEXT, som söker tecken mitt i texten. Precis som ovan måste du "aktivera" formeln med skift- och ctrl-tangenterna.


3. Snabba och flexibla pivottabeller

Pivottabeller är snabbt och flexibelt sätt att analysera data. Genom att markera den datamängd du vill analysera och välja Data / Pivottabell kan du gruppera din data i rader och kolumner och analysera den i vilka dimensioner du vill. Bilden visar ett enkelt exempel på hur konto summeras kolumnvis och kostnadsställe radvis men pivottabeller kan göras mycket mer avancerade än så. Det enklaste sättet att lära sig dem är att pröva sig fram.


4. Klistra in rätt

Menyvalen Redigera / Kopiera och Redigera / Klistra in finns i alla Officeprogram. I Excel kan du dock välja vad du vill klistra in. En vanlig inklistring klistrar in "allt" - både formler och format. Eftersom formlerna uppdateras får du då kanske andra värden än de du ville kopiera. I så fall kan du välja Klistra in special och välja att bara klistra in värden.

En annan möjlighet med Klistra in special är att du kan klistra in en åtgärd. Om du till exempel kopierar värdet 1,1 och väljer åtgärden Multiplicera så kommer alla värden som du klistrar över att multipliceras med 1,1. Åtgärden transponera slutligen vänder det kopierade så att rader klistras in som kolumner och tvärtom. Klistra in special har många användningsområden!


5. Jämföra datamängder

Om du behöver jämföra två stora datamängder för att hitta avvikelser kan du använda formeln LETARAD. Formeln LETARAD(A16;B$16:B$20;1;FALSKT) visar hur värdet i cell A16 letas upp i tabellen B$16:B$20. Ettan anger att det första värdet i tabellen ska returneras och FALSKT anger att inget ska returneras om inget värde hittas. Bilden visar hur konto 1 hittas medan konto 2 saknas.


6. Markera avvikelser

Ett enkelt sätt att få snabb överblick över stora datamängder är att använda villkorlig formatering. Menyvalet Format / Villkorsstyrd formatering kan till exempel användas för att grönmarkera höga värden och rödmarkera låga värden. Bilden visar hur belopp över 50 grönmarkeras.


7. Lås fönsterrutor

Får du också problem med att du inte längre ser rubrikerna när du bläddrar i Excelarket? Använd i så fall menyvalet Fönster / Lås fönsterrutor. Det låser alla rader ovanför och kolumner till vänster om den cell som är markerad. Om du till exempel markerar cell B2 så kommer rad 1 och kolumn A alltid att synas hur mycket du än bläddrar.


8. Flytta data

Data måste ofta flyttas fram och tillbaka. Förr brukade jag infoga nya rader och sedan flytta dit data men så lärde jag mig det enkla tricket att infoga utklippta celler. Valet nås genom höger musklick och fungerar som infoga ny rad och klistra in ett. Mycket praktiskt!


9. Leta data

Om du vill leta upp data i en datamängd finns det flera "letaupp"-funktioner att välja på. Letarad är en sådan funktion och skrivs som i exemplet nedan. Formeln LETARAD(E2;A$2:C$7;2;FALSKT) letar upp värdet i cell E2 ("1") i den första kolumnen i datamängden A$2:C$7 (det vill säga kolumn A) och returnerar värdet i den andra kolumnen i samma datamängd (det vill säga kolumn B. I exemplet har vara 2 en längd på 5 och därför returnerar funktionen värdet 5. Det sista argumentet, "FALSKT", säger helt enkelt åt funktionen att returnera ett felvärde om vara 2 inte skulle hittas. (Motsatsen, "SANT", returnerar annars ett godtyckligt värde, en funktion som jag inte riktigt förstått.)

Så långt allt gott men vad gör du om du vill ange fler sökkriterier för din letaupp-funktion? Anta att du vill leta upp den vara som har längd 10 OCH bredd 1? Letaupp fungerar då inte men du kan använda en kombination av INDEX och PASSA ("MATCH" på engelska Excel). Funktionen {INDEX(A$2:A$7;PASSA(1;(B$2:B$7=E6)*(C$2:C$7=F6);0))} letar upp det värde i A-kolumnen som har samma värde som i cell E6 i kolumn B (d v s 10) och samma värde som i cell F6 i kolumn C (d v s 1). Genom att upprepa delen *(C$2:C$7=F6) för andra kolumner kan du lägga till fler sökkriterier. Precis som med villkorlig summering måste du "aktivera formeln skift och ctrl-tangenterna nedtryckta när du trycker på returtangenten för att formeln ska få klamrarna { och } i början och slutet.


10. Summera feldata

Många funktioner genererar felvärden om ingen värden hittas och det är väl bra. Tyvärr räcker det med ett felvärde i en lång lista för att det inte ska gå att summera övriga värden. Det finns dock en enkel formel som löser detta:

=SUMMA.om(A1:A100,"<="&99^99)

Denna enkla formel ignorerar felvärden och summerar endest korrekt värden.


11. Problemlösaren

Problemlösaren är ett trevligt tillägg till Excel som kan göra mycket nytta. I princip gör den precis vad den heter - tar ett problem och prövar sig fram tills den hittar något som blir rätt. Den behöver aktiveras i Arkiv / Alternativ / Tillägg innan den kan användas men sedan kan den hittas under Data / Problemlösaren. Du anger sedan följande:

 1. Ett målfält som motsvarar det värde du vill uppnå
 2. Ett antal variabelceller som du vill låta problemlösaren föreslå värden för
 3. Eventuella begränsningar på vad dessa variabelceller får innehålla

För att komma igång är exempelfilen nedan en bra start.

Observera att problemlösaren stannar vid första lösningen den hittar men att det kan finnas flera lösningar.


12. Datafliken

Formler i all ära men Excel har många bra inbyggda funktioner för att städa upp bland data. Några av dem finns i fliken Data. Förutom de tidigare nämnda pivottabellerna finns här också funktioner för sortering, filtrering, text uppdelat till flera kolumner, data konsoliderat till färre kolumner etc. samt den ofta behövda funktionen Ta bort dubbletter.

 1. Markera alla celler i listan med dubbletter.
 2. Gå till fliken Data och tryck på knappen ”Ta bort dubbletter”.
 3. Tryck på OK om du får ett meddelande om att Excel inte hittar kolumnrubriker. Du får i så fall välja kolumnrubriker senare.
 4. Välj vilken kolumn du vill leta dubblettvärden i samt om din data har rubriker eller inte. Fundera på om du vill ta bort dubblettposter där t ex ett namn förekommer två gånger men med olika adress (leta bara i namnkolumnen) eller om du vill ta bort dubblettposter där både namn och adress förekommer två gånger (leta både namn- och adresskolumnen).
 5. Tryck på OK. Dubblettposter ska nu vara raderade. Åtgärden går att ångra.


Exempelfil 1

Följande fil demonstrerar många små finesser i Excel. Den används för att räkna poäng och sammanställa statistik i det klassiska tärningsspelet Yatzy men kan lätt anpassas till andra spel.

 • Den första fliken använder SUMMA-funktioner, funktionen OM() för att beräkna bonus om delsumman är stor nog samt funktionen RANG() för att beräkna placering.
 • Ett makro används för att kopiera poängen till den andra fliken samt tömma formuläret på den första fliken. Makrot ser bland annat till att kopiera poängen efter tidigare kopierade poäng så att gamla partier inte skrivs över.
 • En pivottabell på den tredje fliken visar slutligen lite partistatistik per spelare, såsom antal partier och medelpoäng. Pivottabellen innehåller även beräknade fält som till exempel visar vinstprocent genom att dividera antalet vinster med antalet partier.

Exempelfil 2

Följande fil demonstrerar det finurliga verktyget Problemlösaren i Excel. Den tar helt enkelt värdena i A-kolumnen och försöker summera ett eller flera av dem tills de summerar till målvärdet i cell C2. Summeringen gör den genom att sätta 1:or eller 0:or i variabelkolumnen B (därav begränsningen "binary") och använder sig sedan av funktionen PRODUKTSUMMA för att summera produkten av alla värden i kolumn A och B. En 1:a innebär att värdet tas med i summeringen och en 0:a att det inte tas med.Hemsidan har fått 226101 besök. Skriv gärna en rad innan du går. Välkommen åter!

Namn:

E-post:
2017-09-08

Hej Stig!

Man lär sig snabbt om man är envis och inte ger upp. Just etiketter och listboxar har jag inte jobbat mycket med men om du har ett konkret problem kanske jag kan ge mig på det.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2017-09-08

Hej Nicholas
Så duktig är jag inte som du
Har börjat lite med Vba.
Har du något exempel hur man skapar etiketter
Gärna lite om listboxar också


2017-08-25

Hej Annika!

Då blev det lite mer komplicerat. Om vi antar att du har listan i A- och B-kolumnen med rubriker och letaupp-värdena i E-kolumnen så kan du använda denna formel i cell F1:

=INDEX($B$2:$B$100; MINSTA(OM($E1=$A$2:$A$100;
RAD($A$2:$A$100)-
MIN(RAD($A$2:$A$100))+1; "");
KOLUMN(A$1)))

Håll skift och ctrl nedtryckt när du trycker enter för att få {} runt formeln och kopiera den sedan till så många rader och kolumner du vill.

Du kommer då att få se första "träffen" på letaupp-värdet i F-kolumnen, andra "träffen" i G-kolumnen etc.

Jag hoppas att jag förstått rätt och att du förstår vad jag menar, annars är du välkommen att skicka din fil så kan jag lägga in formeln.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2017-08-25

Hej Nicholas,

Tyvärr inte, texten som börjar med "ABCD" ligger inte alltid på samma ställe i listan, dessutom finns det typ 10 olika kombinationer.
Till varje namn har jag en vikt i %, dessa vill jag jämföra med en annan lista som är statisk..
Så jag behöver leta rad för att sedan få in alla namn och vikter i % i samma lista för att kunna jämföra dessa.

Tänker att jag kanske måste kombinera letarad och OM typ så här; leta efter "abcd e12 12354" och om du hittar skriv in i cell A1, om inte leta efter ABCD R17, om finns skriv i cell A1, om inte finns leta efter "abcd xx".
Hur skulle jag skriva en sån formel rent praktiskt?

//Annika


2017-08-24

Hej Annika!

Räcker det med att du kopierar namnet till en annan kolumn i samma rad? I så fall kan du använda formeln =OM(VÄNSTER(A1;4)="ABCD";A1;"")

Den hämtar alla namn där de fyra bokstäverna längst till vänster är ABCD.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2017-08-24

Hej!

Jag har problem att formatera text.
Jag har en kolumn med text där jag vill kopiera ett namn OM det börjar med "ABCD"
Det ser lite förenklat ut enl nedan;

Namn:
Annika
Stina
Anna
Lisa
ABCD E12 121354
ABCD R17 181201
Lisa
Sara

Så, i de fall det i kolumen "Namn" finns ett namn som börjar med "ABCD" vill jag kopiera hela namnet till en annan cell.
Jag har försökt kombinera OM och LetaRad men lyckas inte. Problemet är nämligen att texten inte alltid är samma (Texten kopieras in från rapporter) efter "ABCD" utan det kan vara olika siffror och bokstäver efter ABCD. Men "ABCD" är konstanten

Ursäkta för rörigt formulerad fråga.
Har du något smart tips?

STORT tack på förhand!!
Annika


2017-06-09

Hej Erik!

#SAKNAS! är ett felvärde som behöver ersättas i din summaformel. Om du vill ersätta med 0 så kan du använda följande formel för att till exempel summera A-kolumnen:

=SUMMA(OM(ÄRFEL(A:A);0;A:A))

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2017-06-09

Hej, jag har problem med att summera värden. Jag har en lista med 10 värden (Se nedan). 3 av dom har värden medans resterande saknar värde. Försöker jag sedan summera ihop raden så får jag svaret # SAKNAS !
Hur kan jag summera och få dom värdena som inte saknar värden? Behöver summera hela raden då värden kommer fyllas på med tiden.

2 966
2 124
225
#SAKNAS!
#SAKNAS!
#SAKNAS!
#SAKNAS!
#SAKNAS!
#SAKNAS!
#SAKNAS!
#SAKNAS!
#SAKNAS!
#SAKNAS!
#SAKNAS!
#SAKNAS!
#SAKNAS!
#SAKNAS!
#SAKNAS!


2017-05-24

Stort, stort tack för hjälpen! :)


2017-05-24

Hej Mattias!

SUMMA.OM löser ditt problem. Anta att du har Datum i kolumn A, Summa i kolumn B och Intervall i fälten C1 och C2. För att få fram alla summor högre än eller lika med C1 men lägre än eller lika med C2 så använder du följande formel:

=SUMMA.OM(A1:A5;">="&C1;B1:B5)-SUMMA.OM(A1:A5;">="&C2;B1:B5)

Den första delen hämtar alla summor >=170501 och den andra delen drar av alla summor >=170502.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2017-05-24

Hej där,

Jag har en fråga som jag behöver hjälp med.

Vilken formel ska jag använda för att lyckas med nedan:

Låt oss säga att jag har en lista enligt ex nedan

Datum Summa
170501 500
170502 500
170503 500
170504 500
170505 500

Jag vill då kunna kunna hämta upp summa från den 1a och 2a maj genom att skriva in ett t.ex 170501-170502 alternativt skriva dessa under varandra.

Jag har inget problem att hämta upp 1 datum, men om jag vill ha fler datum så är jag och Excel inte överens. Hur går jag tillväga?

Tacksam för tips!


2017-03-22

Kanon! Tack så hemskt mycket!
/Emanuel


2017-03-18

Hej Emanuel!

Det går att lösa med formeln INDEX(apelsin;RAD()-1) i cell A2 och sedan kopiera formeln till A3, A4 o s v. Denna funktion hämtar först radnumret, drar av 1 och hämtar motsvarande värde i listan apelsin, d v s första värdet till cell A2, andra värdet till cell A3 o s v. Löser det ditt problem?

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2017-03-17

Hej igen!

En följdfråga om föregående inte går att åstadkomma.

Du har värden i A1, B1, C1 osv
Dessa värden vill jag länka till A2,A3,A4,A5 osv.. Och inte göra detta manuellt (För mycket data, skulle ta för mycket tid)¨

Går det att använda formeln indirekt på nått fiffigt sett till detta?

/Emanuel


2017-03-17

Hej!

Kan man på något sett skriva ut en "namnlista" I nya celler utan att göra en lista?

Tex. Jag döper cellerna A1 till A10 till "apelsin" (Detta är en dynamisk lista så det kommer förlängas med tiden)

Kan jag på något sett skriva ut denna lista, säg under B1-B10? (Utan att bara köra =A1 =A2 osv.. utan mer som =apelsin)


Syftet är att kunna lägga ihop 2 "listor" för att sedan skriva ut dessai respective cell.


Ursäkta den luddiga frågan :)

/Emanuel


2017-03-15

Hej Rikard!

Du skulle kunna använda ANTAL.OM. Om masterlistan är kolumn A och den nya artikeln står i B1 så skriver du ANTAL.OM(A:A;B1). Funktionen visar 0 om artikeln inte finns och 1 om den finns. Jag antar att varje artikel bara kan finnas 1 gang i masterlistan.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2017-03-15

Hej,

Jag har en masterlista med artikelnummer, nu vill jag kolla den listan mot en ny lista och få en markering (en 1) i en kolumn i samma rad som artikelnumret om artikeln i nya listan finns med i masterlistan.

Hoppas du förstod frågan

MVH
Rikard


2017-03-13

Hej Birgitta!

Det är tyvärr inte möjligt att hämta formateringen enbart med LETARAD.

Om du har en villkorlig formatering i värdecellen (t ex rött för negativa tal) så kan du sätta en likadan villkorlig formatering i målcellen.

Annars är ett alternativ ett makro som kopierar och klistrar in formateringen i målcellen.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2017-03-13

Hej
Jag arbetar med funktionen LETARAD.
Nu skulle jag vilja att funktionen inte bara tar med värdet utan även formateringen till målcellen.
är det möjligt?
Mvh Birgitta


2017-03-07

Hej Johan!

Det låter som om LETAKOLUMN() skulle lösa ditt problem. Det går bra att skicka filen. Du ser e-postadressen om du klickar på mitt namn.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2017-03-07

Hej!
Jag har ett problem med en stor fil där jag har värden i en flik med kundnummer och sedan vill jag leta upp värdet i en annan flik och när den hittar värdet skall den föra in värdet på platsen som står i rad 3. Har försökt på flera sätt men kan inte lösa det med letakolumn osv. Lättare om jag skickar filen till dig, men vet ej hur jag skall göra.


2017-02-16

Hej igen!
Tack för tipsen.Hittade tillslut felet. har konverterat pdf-listor till excel och på vissa ställen har det hamnat . och enhet i samma celler som värdet.

Tack för snabba tips.
/mats


2017-02-16

Hej Mats!

Fel decimaltecken eller mellanslag skulle också kunna ställa till det. Om inte filen innehåller känslig data kan du skicka den till mig så borde jag snabbt hitta felet. (Klicka på mitt namn för adressen.)

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2017-02-16

Hej !
Oj du va supersnabb ???? Tack för det.
Det är valutaformat men jag har provat tal mm utan bättre resultat.
Med N så slutar letarad att fungera.
Kanske har gjort något enkelt fel men hittar det inte.
Har du fler tips?
/Mats


2017-02-16

Hej Mats!

Kan talet ha fått textformat? Välj Format / Celler för att kontrollera att formatet inte är Text. Du kan också pröva funktionen =N(din letarad-funktion) för att omvandla talet till nummerformat.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2017-02-15

Hej
Får inte ett summerbart värde i leta rad funktionen. Leta rad hittar rätt cell och visar talet men det går inte att använda cellen i andra formler.
Vad gör jag för fel?

Vänligen Mats


2017-01-28

Hej Walter!

Hur menar du? Om du vill lägga upp en bild Excel kan du bara kopiera och klistra in den. Om du vill länka till en bild på en hemsida kan du använda Infoga / Hyperlänk på bilden.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2017-01-28

Hej!
Jag vill få upp en bild/foto som visar en artikel/vara. Vilken funktion skall jag använda för att få det att fungera?


2016-12-18

Hej,
Uppgiften: Jag arbetar med att validera en databas i Excel. När värdena är granskade och befunna korrekta skickar ett makro den korrigerade raden till en ny sida där den infogas högst upp. Makrot är kopplat till en knapp.
Problemet: Jag skulle vilja villkora kopplingen av makrot till knappen så att makrot bara går att aktivera om ett specifikt villkor på sidan är uppfyllt. T. ex. att man skrivit "x" i en cell som bevis på att granskingen är komplett. Hur göra?
MVH, Sellan


2016-12-13

Fin sida! Läger till den som en "favorit".
MVH/Stellan Håkansson


2016-12-11

Tack Nicholas.
Det första exemplet fick jag inte till men det andra funkar bra, jag gjorde en knapp och skrev in makrot och det funkar bra trycker på knappen och det funkar som jag hade tänkt mig. Mvh Roine


2016-12-09

Hej Roine,

Det finns två sätt att lösa det på.

Det första är att ställa in "Max antal iterationer" till 1 under Excelalternativ. Du kan då i cellen AC15 skapa formeln =AC15-AC16. Excel kommer att säga att du har en cirkelreferens men beräkna formeln en gång varje gång du ändrar en siffra. Tyvärr gör Excel detta oavsett var du ändrar siffran så lösningen passar inte bra om du vill göra fler saker i filen.

Det andra är att skapa ett makro, till exempel:

Range("AC15").Value = Range("AC15").Value - Range("AC16").Value

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2016-12-09

Behöver hjälp med ett problem i Excel.
I cell AC15 har jag ett lager av 15000 cm kabel i cell AC 16 skriver jag in 100 som jag säljer kvar är då 14900 nästa gång säljer jag 200 så fortsätter det tills lagret är slut. Hur skriver jag en formel som visar aktuellt lager i cell AC15 eller i cell AC17 men jag skall alltid skriva in försäljningen i samma cell AC16. Hoppas att du förstår hur jag menar Mvh Roine


2016-10-20

Hej Therese!

En LETARAD-function löser ditt problem.

=LETARAD(A1;[Dok2]Blad1!$A:$B;2;FALSKT) tar personnumret i A1 och letar efter det i A-kolumnen i Dok2. Om det hittas hämtas telefonnumret från B-kolumnen och om det inte hittas hämtas inget.

Personnummer som inte finns i Dok1 hämtas alltså inte.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2016-10-19

Hejsan

Jag har letat överallt efter en begriplig lösning..
Jag har två Excel.dok.
Dok 1 innehåller tex Personnr i kolumn A och telefonnr i B

Dock saknas en del telefonnr som finns i dok 2.

Jag vill föra över dessa telefonnr till Dok1 med hjälp av matchning av personnr som finns i båda listorna.

OBS. i dok 2 finns fler personnr än i dok 1. Men det är bara de som finns i dok jag behöver matcha.
Kan jag lägga över dessa på ett smidigt och säkert sätt i Excel, eller måste jag använda mig av databas osv?

Ett STORT tack på förhand.

Hälsningar från en stressad och lätt frustrerad Therese :)


2016-09-26

Hej Sune!

INDEX och PASSA fungerar utmärkt för flera sökvärden. Se tips 9 på sidan. Formeln skrivs t ex {INDEX(A$2:A$7;PASSA(1;(B$2:B$7=E6)*(C$2:C$7=F6);0))}. {} får du genom att "aktivera" formeln med skift- och ctrl-tangenterna.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2016-09-26

Hej !
Vilken fin hemsida du har !
Jag har ett litet problem som du kan hjälpa mig med.
Jag kan söka upp ett värde och använder då INDEX-PASSA och det fungerar mycket bra, Men nu vill jag söka på 2 sökvärden,

ex. jag vill att både konto & kostnadsställe ska stämma och då returnera värdet på raden i en viss kolumn


2016-09-19

Hej Helena!

Jag svarade Maria att Excel behöver tydliga regler för när benämningar ska anses tillräckligt lika. Hur ska Excel t ex veta om "mandel" ska hämta "ekologiska mandlar" eller "hackade mandlar"?

Om man kunde sätta upp en kopplingslista, t ex "ekomandel=ekologiska mandlar", "ekologiska"=ekologiska mandlar" etc. så skulle en enkel LETARAD-formel fungera.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2016-09-19

Hej,

Maria har tidigare frågat men det verkade som om konversationen dog ut och jag fann inget svar.
Har en lista med artikel namn. Vill få dessa "översatta" till det korrekta systemnamnet samt artikelnr ifrån en annan lista.
Dvs tex "mandel" ska hämta "ekologiska mandlar".
Kan man "handhacka" det första gången för att sedan kunna dra ut samma veckostatistik och något makro?

Stort tack!
Helena


2016-08-26

Hej Christina!

Om jag förstår dig rätt är det en OM-funktion du behöver. Skulle något sådant här fungera? Jag har lagt "värdet i det andra bladet" i Blad2!A1. Om värdet är utanför intervallet så ger funktionen texten "UTANFÖR INTERVALL".

=OM(OCH(Blad2!A1>=A1;Blad2!A1<=B1)=SANT;C1;"UTANFÖR INTERVALL")

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2016-08-26

Hej!
Jag skulle vilja returnera ett värde från kolumn C, om ett värde (X) i ett annat blad är större än ett värde i kolumn A samtidigt som det är lägre än kolumn B Det vill säga mitt letauppvärde är inom ett intervall som finns i kolumn A och B. Så, om jag har ett intervall från 1 - 1500 och mitt värde i det andra databladet är 1435 vill jag att excel ska ge mig värdet i kolumn C.

Går det?
Mvh Christina


2016-08-18

Toppen Nicholas Nu är jag på g. Tack Tack!


2016-08-18

Hej Göran!

Det går inte att lösa med en Excelfunktion men däremot med ett makro. (Se t ex excel.tips.net/T005598_Searching_Through_Many_Workbooks.html.) Skulle det kunna vara ett alternativ?

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2016-08-17

Hej Nicholas.

Om det är ok att fråga här.
Har tänkt mig en funktion som när jag i en ruta skriver ett vist värde (idkod) letar i en mapp med ca 100 xls filer efter cell B10 och kollar om idkoden finns med där och i så fall visar antal träffar samt filnam så man kan öppna den fil man väljer av de påträffade filerna.
VH Göran


2016-07-08

Hej Victor!

Det är tyvärr en känd brist i Excel att tillåten data bara kontrolleras när man skriver, inte när man klistrar in.

Ett sätt att komma runt det är att använda makron för att hindra att data klistras in eller att kontrollera att inklistrad data är korrekt. Ett annat sätt, som inte kräver makron, är att lägga till en kontrollkolumn som visar om ett värde är tillåtet eller inte.

Passar något av alternativen din lösning?

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2016-07-07

Hej!

Hittade din mycket användbara sida men kunde inte se mitt problem rätt upp och ner någonstans:

Jag har en excelfil som innehåller ett gäng listor med tillåtna data.

Denna fil skickas till en rätt stor användargrupp som förutom att använda listan har behov av att kunna klistra in information i de celler som är utrustade med lista.

Mitt problem är att enbart de värden som finns i listan ska vara tillåtna och att man får ett felmeddelande när något annat skrivs in. Så långt allt väl. Dock går det att KLISTRA in precis vad som helst utan att få något felmeddelande.

Har du någon bra idé om hur man kan få till det så att samma felmeddelande visas när man klistrar in felaktig information som när man skriver in felaktig information i en cell?

Tack på förhand!

\Victor


2016-04-20

Hej LG!

Det går utmärkt. Lägg din funktion i OM(ÄRFEL(funktion);"";funktion).

Om din funktion ger ett felmeddelande så visas "", d v s ett tomt värde, annars visas det din funktion ger.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2016-04-20

Hej!
Jag håller på med ett dok där jag knutit kolumn B och C till värdet i kolumn A...
Dvs med
=VTSÖK(A1;B1:C10;2;FALSK)typ.
Frågan är då; kan jag få funktionen att INTE returnera värde " #SAKNAS!" i B och C om kolumn A inte är ifyllt? Dvs låta den ta ett annat värde eller vara tom.


2016-04-20

Hej!
Jag håller på med ett dok där jag knutit kolumn B och C till värdet i kolumn A...
Dvs med
=VTSÖK(A1;B1:C10;2;FALSK)typ.
Frågan är då; kan jag få funktionen att INTE returnera värde " #SAKNAS!" i B och C om kolumn A inte är ifyllt? Dvs låta den ta ett annat värde eller vara tom.


2016-04-07

Hej. Stort tack. Så ska man göra!!

En digital tårta till dig (^)


2016-04-04

Hej igen!

Jag tror att du var på rätt väg. ANTALOMF (flera villkor) borde hjälpa dig. ANTAL.OMF($A$2:$A$15;">="&$E$2;$B$2:$B$15;G2)-ANTAL.OMF($A$2:$A$15;">"&$E$3;$B$2:$B$15;G2) räknar alla G2 (t ex "a") i kolumn B2:B15 som också uppfyller kravet >=E2 (t ex 1) i kolumn A2:A15. Ta sedan detta minus kravet >E3 (t ex 5) så räknar du bara "a" i intervallet 1 till 5.

Jag skickar gärna ett exempel om det behövs.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2016-04-03


Hej igen. Tacksam att du vil hjälpa!
I A:A har jag t.ex. siffrorna 1-14, i cell A2-A15. I B:B har jag värdet "a" i cellerna B2-B3, värdet "b" i B5 och värdet "x" i B6-B7.
I cell E2 och E3, anger jag värdet för intervallet, E2(från) och E3(till och med) ex. 1 och 7. Detta intervall (cell A2-A8)skulle motsvara värdena "a,a,a,b, ,x,x" i cell B2-B8. Antalet förekomster av värdet "a" skulle således bli 3 inom detta intervall, b=1 och x=2.
För att hitta intervalet i A:A använder jag denna formel:
ANTAL.OM($A$2:$A$15;">="&$E$2)-ANTAL.OM(A$2:$A$15;">"&$E$3)
För antalet förekomster av "a" i B kolumnen denna formel:
ANTAL.OM($B$2:$B$15;"="&G2)
I G2 anger jag det aktuella värdet jag är intresserad av.
Har kombinerat dessa formler på en rad olika sätt, men får alltså inte fram önskvärt resultat.


2016-04-03

Hej Albäcken!

Har du något exempel på hur ett intervall i kolumn A:A sammanfaller med värdet "a"? Det borde gå att hitta en lösning.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2016-04-03

Hej
Ska i C1 få in antalet förekomster av värdet "a" i kolumn B:B, men bara om det sammanfaller med ett visst intervall i kolumn A:A.
Jag får fram värdena var för sig, men får alltså inte till att kombinera de två. Försökt med OM(OCH kombinerat med ANTAL.OM men får då endast SANT eller FALSKT som resultat. Har provat en mängd varianter, men båda fantasi och kunskap sviker mig, så nu undrar jag om du kan ha några tipps?


2016-02-06

Hej Melissa!

Det går alldeles utmärkt att grönmarkera en cell beroende på värdet i en annan cell. Om vi antar att du vill grönmarkera A1 och värdet "JA" finns i B1 så ska du för cell A1 ange formateringsregeln =B1="JA".

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2016-02-05

Hej!
Jag skulle vilja grönmarkera en ruta om en annan ruta blir svaret JA.
Vet att jag kan grönmarkera samma ruta men nu antar jag att jag behöver någon IF formel?!

Tacksam för hjälp!


2015-12-24

Hej Maria!

Det låter svårt. Excel behöver tydliga regler för när benämningar ska anses tillräckligt lika. Finns det inte någonting som är gemensamt mellan raderna i de olika filerna? Jag antar att det inte heller går att titta på de första bokstäverna, som i ditt exempel "strump..."?

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2015-12-22

Hej,

Tack för svaret. Jag kan inte skicka filen, ej offentligt material. Jag tror inte att Passa-funktionen funkar. I den ena fliken finns ca 1600 rader och i den andra flera tusen. Jag vill att dessa 1600 ska matchas med de andra, men benämningarna är inte exakt lika. Exempel på någon rad: strumpor i ena filen och strumpbyxor i andra. Ordet "strump" har de gemensamt.


2015-12-18

Hej Maria!

Någon variant av PASSA() kanske skulle hjälpa dig? PASSA("A*r";A1:A10;0) returnerar den första raden med ett ord som börjar på "A" och slutar på "r" till exempel.

Skicka annars en fil som visar ditt problem så kan jag kika på det.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2015-12-18

Hej!
Jag har en fundering som jag hoppas du kan hjälpa mig med.
Jag vill letarad i excel men jag vill inte leta på exakt rad. Jag vill att den hittar rader som innehåller ungefärlig text. Tex att något ord i raden matchar. Hoppas du förstår vad jag menar. Är detta möjligt? Om ja, hur?


2015-11-20

Hej Mark!

Du kan använda funktionen YEARFRAC (ÅRDEL på svenska). Med datumen i kolumnerna A och B skriver du YEARFRAC(A1;B1). Ett värde över 1 betyder att datumen skiljer mer än ett år emellan.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2015-11-20

Hej Nicholas

Kan du hjälpa mig med en formel där jag har 2 kolumner med olika datum och vill söka ut dom poster där datumen skiljer mer än ett år emellan.
Datumens format är t ex. 2015-01-01.

Med vänlig hälsning Mark


2015-10-20

Hej Joakim!

För att automatiskt lägga till saknade kunder krävs ett makro. Formeln ANTAL.OM hjälper dig dock att hitta de som saknas.

Om du har 2015 års kunder i A-kolumnen och 2014 års kunder i B-kolumnen så blir formeln =ANTAL.OM(A:A;B1) för första kunden o s v. 0 betyder att kund B1 inte finns i A-kolumnen.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2015-10-19

Hej Nicholas!

Undrar om du kan hjälpa mig med detta: Jag har två datablad som listar kunder per år (t.ex. 2014 och 2015). Jag skulle vilja hitta en formel som lägger till de kunder som vi hade 2014, men som inte finns med i 2015års tabell.

Jag vet att jag skulle kunna kopiera in 2014-listan in i databladet för 2015 och sedan utesluta dubbletter, men jag tror att det kommer att strula till annat.

Finns det något annat sätt där man matchar namn i kolumner och adderar de namn som saknas?

Tack på förhand!


2015-09-29

Hej Charlotte!

Jag undrar om inte ANTAL.OMF skulle kunna hjälpa dig, t ex =ANTAL.OMF(A:A;A2;B:B;B2)-ANTAL.OMF(A:A;A2;C:C;B2).

Vad denna formel gör är att räkna alla debetposter som har samma kst och debetbelopp som posten på rad 2 och ta det minus alla kreditposter som har samma kst och belopp. Blir det 0 så tar de ut varandra, annars måste de utredas. Kopiera formeln till alla dina 4000 rader.

Du behöver också motsvarande formel för att räkna alla kreditposter så att du hittar poster som bara finns i kredit, t ex =ANTAL.OMF(A:A;A2;B:B;C2)-ANTAL.OMF(A:A;A2;C:C;C2).

Jag hoppas att jag uttryckt mig tydligt, annars är du välkommen att skicka ett exempel så tar jag mig en titt.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2015-09-29

Hej! Bra sida! Hittat massa matnyttiga tips på din blogg men jag har ändå inte lyckats lösa mitt dilemma. Stämmer av ett konto och en månad genererar ca 4000 rader så jag är verkligen i behov av att få till detta.

Har tagit en HB rapport och i excelfilen som genereras består kolumn A av KST, B= Belopp, C= Belopp. Kolumn B och C är debet och kredit men redovisas båda med positiva saldon.

Det jag önskar är att kunna filtrera bort/markera de poster som tar ut varandra i kolumn B & C och som är kopplde till samma KST (om det är möjligt, men inget måste) De poster jag önskar få kvar är alltså de som ej tar ut varandra och som måste utredas vidare. Kanske viktigt att tillägga att jag även har en del tomma rader utan några siffror i som verkar ställa till det för mig när jag skapar formler.

Har testat att använda mig av funktionen villkorsstyrd formatering och markerat dubbletterna med en färg och sedan sorterat efter färg och tagit bort dem och har då kvar omatchade poster. Men det jag inte kan säkerställa är att dubletterna som hittas återfinns inom samma kst.


2015-09-29

Hej Martin!

Jag tror att du behöver en OM-formel som visar ett värde beroende på vilken överskrift du skrivit, t ex =OM(F$1=A$1;A2;OM(F$1=B$1;B2;"Ogiltigt val")).

Jag skickar ett exempel.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2015-09-29

Hej Nicholas!

Jag kan utläsa att du verkar vara en Guru i excel :-) hoppas du kan tipsa mig om mitt problem.

Jag har en tabell bestående av tex kolumn A B C D i varje kolumn har jag en överskrift och under varje överskrift finnes information i 10 rader.
Sedan vill jag ha ett urval beroende på val. Tex skriver jag in överskriften i cell A1 så vill jag visa raderna under den i en kolumn byter jag till överskriften i kolumn B så vill jag visa raderna under den i samma kolumn....hoppas du ähnger med annars hojta till. tackar på förhand mvh
Martin


2015-09-02

Hej Jonathan!

Ursäkta sent svar men det finns två sätt att lösa det på.

Det första är att ställa in "Max antal iterationer" till 1 under Fil/Alternativ. Du kan då i cellen C2 skapa formeln =C1+C2. Excel kommer att säga att du har en cirkelreferens men beräkna formeln en gång varje gång du ändrar en siffra. Tyvärr gör Excel detta oavsett var du ändrar siffran så lösningen passar inte bra om du vill göra fler saker i filen.

Det andra är att skapa ett makro, till exempel:

Range("C2").Value = Range("C1").Value + Range("C2").Value

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2015-08-27

Hej!
Jag är novis på Excel. Skulle behöva hjälp med följande amatörproblem. Jag vill att det värde jag fyller i tex C1 ska adderas automatiskt till C2, men att när jag fyller i ett nytt värde igen i C1 ska det adderas med det ursprungliga värdet i C2 och bilda en ny summa. Men alltså: Jag fyller i siffran 1 i C1 och det blir då såklart 1 i summan i C2. Nu fyller jag i siffran 2 i C1 och då vill jag att det ska räknas upp till 3 i C2. Alltså C2 ursprungliga värde + C1 nya värde. Förstår du hur jag menar? Förlåt mitt dåliga sätt att förklara.


2015-08-13

Tack så mycket.
skall testa detta
Mvh
Peter


2015-08-10

Hej Peter!

Om du lägger in villkoren 08:00 och 17:00 i t ex cell E1 och F1 så skulle formeln i C-kolumnen kunna se ut så här:

=OM(OCH(A1=E$1;B1=F$1);SANT;FALSKT)

Formeln kan kopieras till alla tusentals rader och visar SANT om A-kolumnen innehåller 08:00 och B-kolumnen innehåller 17:00.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2015-08-10

Hej Nicholas

Jag behöver sortera ut poster där ett visst klockslag på en kolumn sammanfaller med ett givet värde I en annan kolumn.

I detta fall så skall 08:00 på kolumn B sammmanfalla
med 17:00 på kolumn C, Så att jag kan sortera bort dom.

Det rör sig om tusentals poster, så det skulle underlätta väldigt mycket.

Mvh
Peter


2015-06-18

Stort tack Nicholas! Nu går arbetet vidare med blanketterna.

Trevlig midsommar!
Nils


2015-06-17

Hej Nils!

Menar du att du vill skriva t ex 10-20 utan att Excel räknar det som tio minus tjugo? I så fall kan du antingen ändra cellformat till text eller sätta en apostrof före ('10-20) för att slippa beräkningen.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2015-06-17

Hej Nicholas

Använder excel för att göra ett antal blanketter till ett egenkontrollprogram för att fylla i temperaturer. Har en sammanfogad cell där jag vill skriva en temperaturskala utan att denna summeras ihop. Går detta?

Mvh
Nils


2015-06-04

Hej Christine!

Det räcker faktiskt med två summa.om för detta. Ta summa.om med villkoret <=201504 MINUS summa.om med villkoret <201501. Jag har skrivit mer om det under 2. Villkorlig summering.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2015-06-04

villkoret <=201504 menade jag förstås!


2015-06-04

Hej! Jag har ett blad med månader som kolumnrubriker (ny månad blir ny kolumn - rapporten ser ut så per default och vill gärna ha den i det formatet). Har sedan respektive enhets namn på varje rad i A-kolumnen samt respektive enhets värden för de olika månaderna då i varje kolumn. Vill kunna summera en enhets värden för ett antal månader inom ett intervall, säg månader större än 201501, eller månader mellan 201501 och 201505, för enkelhetens skull (har inte ack värden i ursprungsrapporten). Kan jag använda summa omf för detta? Har testat och fått det att funka genom att ange period >= 201501 tex, men skulle även vilja få in villkoret >=201504 och så enhetens namn så att jag inte behöver göra en unik formel för varje rad.....


2015-05-30

Hej Savan!

Jag antar att du menar något mer komplicerat än D2=B2 och F2=D2? Skicka gärna filen så tar jag en titt men det kan krävas ett makro för att få det att fungera.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2015-05-30

Hej!

Värdet i cell B2 kopieras över till D2, när ett nytt värde skrivs in i B2 så önskar jag att D2 kopieras vidare till F2.
F2 kommer hela tiden att skrivas över .
Går detta att lösa tror du?

Hoppas på lite proffshjälp!

Mvh // Savan


2015-05-29

Hej Lily!

Förstår jag dig rätt som att du vill visa "3" för alla 1:or om någon av 1:orna har en 3:a i kolumn B?

I så fall skulle jag rekommendera en variant av ANTAL.OM istället. Skicka gärna filen så kan jag visa.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2015-05-29

Hej Nicholas,

Jag har googlat ihjäl mig efter en LETARAD-variant som för samma värden i kolumn A letar upp ett fixt värde (3 i exemplet nedan) i kolumn B och returnerar detta fixa värde om den får träff i kolumn B?

Exempel:

A B C
1 3 3
1 5 3
1 8 3
2 3 3
2 1 3
6 3 3
6 7 3
6 7 3
6 2 3
8 2 #SAKNAS
8 4 #SAKNAS

(Hoppas det går att förstå.)

Vänlig hälsning,
Lily Quiroga


2015-05-28

Hej Paulina!

SAKNAS beror antagligen på olika format och REFERENS på fel i formeln. Ett trick för att få samma format är att kopiera hela kolumner från det ena till det andra bladet och sedan kopiera tillbaka enbart värdena med klistra in special/värden.

Skicka gärna filen till mig så kan jag titta på vad som är fel och hur du kan rätta det.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2015-05-28

Hej Nicholas!

Jag har kunnat detta tidigare, men är så himla gammalrostig. Så hoppas på din hjälp :)

Jag vill koppla ihop två blad. Jag har artikelnummer som jag vill att Excel ska söka från blad 1 och blad 2. Jag har förstått att jags ka använda mig av funktionen "letarad" och klicka i vilken kolumn osv... Men jag får SAKNAS felmeddelandet. Eller REFERENS felmedd. Måste jag konvertera siffrorna till tal, text, allmänt kanske? Bliver tokig!! Tusen tack för feedback. Mvh: Paulina


2015-05-17

Hej PW!

Om det bara är en summering så räcker det med summaformeln =SUMMA(A1:A12) och så vidare. Om det är mer komplicerat får du gärna skicka Excelbladet till mig så kan jag titta på det.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2015-05-16

Hej

har ett ecxelblad med statistik där det står värden per avdelning i lodrät ordning, 12 rader för varje. Jag behöver summera varje avdelning, alltså lägga i en summering var trettonde rad. hur gör man då? tack


2014-12-17

Hej Catarina!

Enklast är nog att sortera raderna i storleksordning eller använda ett filter där du anger "större än 0" och "mindre än 0" och sedan kopiera.

Skulle det fungera i din fil?

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2014-12-17

Hej!
Jag har ett litet problem som du säkert löser utan större besvär.
Jag har ett dokument i excel med två flikar. Jag vill hämta informationen på flik 1 där beloppen står med tecken, -100000 och 120000. Jag vill flytta över dessa till flik 2 men där vill jag ha de positiva i en egen kolumn och de negativa i en.
Måste gå att lösa men jag kan inte!
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning
Catarina


2014-08-15

Hej Joakim!

För att få medlet av ett intervall behöver du använda funktionen MEDEL.OMF. Om du till exempel har datum i kolumn A och värden i kolumn B så ger formeln =MEDEL.OMF(B1:B4;A1:A4;">=2014-06-01";A1:A4;"<=2014-06-03") medelvärdet för alla värden fr o m 1 juni t o m 3 juni.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2014-08-15

Jag får inte till det.

Jag har mätdata från en loggning i timformat (30 kolumner mätdata och flera år mätdata). alltså en kolumn med datum och en kolumn med timmar. Jag har inga problem att skapa en ny tabell med dygnsmedelvärden. Men jag får problem om jag vill göra en enkel formel som får fram månadsmedelvärdena då jag på något sätt måste skriva intervallet mellan två datum i villkoret och det får jag inte till. Finns det något enkelt sätt att göra detta? använder mig av formeln medel.om och har svårt att beskriva villkoret helt enkelt när det ska vara ett intervall i en månad.


2014-08-07

Hej Håkan!

Ett sätt är att använda funktionen OCH. Om du vill jämföra kolumnerna A och B med C så skriver du OCH(A1=C1;B1=C1). Om värdena är lika får du SANT, annars FALSKT.

För att flytta rader med SANT kan du använda ett makro. Enklast vore om du skickar ett exempel på hur det ska se ut så kan jag skicka ett lämpligt makro.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2014-08-06

Hej Nicholas
Söker information om hur jag skall göra för att jämföra värden i flera kolumner med ett värde i en annan kolumn. Värdena skall vara samma i alla kolumner och stämma med värdet i sista kolumnen. Om det är samma värden så vill jag ha över den raden till ett annat excelark.


2014-07-17

Hej Orvar!

Det går inte att addera dem direkt men det finns två sätt att komma runt det.

1. Markera siffrorna och välj Data/Filter så kan du sedan filtrera på enbart svarta tal. Lägg sedan funktionen DELSUMMA/SUBTOTAL längst ner (kommer automatiskt om du trycker på på AutoSum-menyn) så summeras endast de siffror du filtrerat fram.
2. Ladda ner och installera tillägget xCellColor. Jag har dock inte använt det själv.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2014-07-16

Hej Nicholas
Har ett problem om addition i "Excel 2010". En kolumn innehåller tal där en del har röda siffror och några är svarta.Färgerna varierar från månad till månad och varierar från cell till cell. Siffrorna i talet har samma färg. Fråga: hur adderar jag enbart de svarta talen?
Med vänlig hälsning
Orvar Sandahl


2014-04-19

Hej Stojko!

Det finns många möjliga orsaker. Pröva att ändra format till numerisk. Du behöver också skriva in värdena på nytt för att Excel ska "förstå" att formatet ändrats.

Skicka filen annars så kan jag titta på den.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2014-04-19

Vad är det som är fel på min Excel när det inte går att summera cellerna i en kolumn. När jag markerar cellerna skulle summan vissas automatiskt,men det gör det inte. Ex när jag markerar kolumn cellerna D1 till D25 visar den i fältet R25X1C. Även om jag klickar på en cell, ex.E5 och skriver =SUMMA(D1:D25) blir uträkningen 0. Vad kan det beror på?
MVH Stojko


2014-04-07

Hej Torgny!

Tack så mycket. Jag tror att lösningen på ditt problem redan finns på hemsidan. Istället för att skriva >B1 så skriver du ">"&B1.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2014-04-07

Hej Nicholas!

Vilken bra sida!
Tyvärr hittar jag inte lösningen på mitt problem, då det förmodligen är för enkelt att ens ta upp..

Jag vill använda en ANTAL.OM/SUMMA.OM funktion, där jag istället för att skriva ">20" som vilkor, vill använda mig av >B1, där B1 är en cell med något värde.
Det vill säga att jag vill inte behöva ändra i varje cell där funktionerna finns, utan bara på ett ställe(i B1).

Hur gör jag detta?

Mvh
Torgny


2014-03-31

Hej Mikael!

Jag var beredd att svara nej först men Problemlösaren fixar detta elegant. Det är lite svårt att förklara i text men jag lägger upp ett exempel på hemsidan och skickar det även direkt till dig.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2014-03-31

Hej !
Jag letar efter en formel där jag kan mata in ett antal (upp till 20st) tal, samt en "slutsumma". Jag vill sedan veta med vilka kombinationer av talen som kan ge den angivna slutsumman.
Finns det något sätt att via Excel göra detta smidigt?
Mvh
Mikael


2014-02-21

Hej!

Exemplet du skickade funkar jättebra. Det löste mitt problem och sparade en massa tid för mig. Tack så jättemycket för hjälpen!

Mvh
Wanja


2014-02-17

Ok, det låter ju jättebra! Jag hade nästan gett upp : )

Mvh
Wanja


2014-02-17

Hej Wanja!

Det brukar vara lättast att ha ett värde per cell men genom en kombination av funktioner som HITTA (för att hitta ett av flera värden i en cell) och SAMMANFOGA (för att sätta in flera värden i en cell) så går det.

Om jag får din e-postadress så kan jag skicka ett exempel på hur det kan se ut.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2014-02-17

Hej!
Jag har ett excelark med två flikar. På den ena fliken har jag två kolumner. Id och Regel.
På den andra fliken vill jag kunna ange flera Idn i en och samma cell (t ex 1,2,3 eller 1:2:3) och automatiskt få motsvarande regler ifyllda i cellen bredvid (flera regler tillsammans i samma cell alltså). Vet du hur man kan lösa detta?
Mvh Wanja


2013-07-03

Hej Helena!

Enklast är att använda något som kallas villkorlig formatering eller conditional formatting. Du kan då lägga in en regel för varje måltal (bättre än => fyll cellen med grönt o s v). Du kan också välja att referera till en cell där måltalet står så att det blir lättare att uppdatera måltalet. Formateringen kan läggas på flera celler samtidigt eller kopieras från cell till cell.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2013-07-03

Hej
Jag skulle vilja lägga in en formel som visar en färgskala om man avviker från ett uppsatt mål (sämre än måltal=rött) och (bättre än måltal=grönt) samt en nyans om man ligger på målet men det är sämre än en annan period=gult. Vet du hur man kan skriva den här formeln?


2013-03-24

Hej Sören!

Kan det vara så att arket du arbetar med är skyddat? Du måste i så fall först ta bort skyddet under menyn Review / Unprotect Sheet.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2013-03-24

Hejsan,
pysslar en del med större Excel-filer, som inte ryms på skärmen utan att rulla vertikalt eller horisontellt. Då är ju funktionen "Lås fönsterrutor" användbar. (Kör Excel 2007). Nu funkar detta inte, för ikonen för detta är markerad som icke tillåten, och då måste jag ju kunna få funktionen tillåten nånstans i systemet. Frågan är bara var f-n hittar jag den?

Mvh /Sören


2012-11-24

Hej Andreas!

Skicka filen till nicholas.hjelmberg@gmail.com så tar jag en titt så fort jag hinner.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2012-11-24

Tackar.. men det funkar inte riktigt som jag vill. jag är nog dålig på att förklara. har du så att jag kan skicka excel filen lättare för dig att förstå vad jag menar

mvh// Andreas


2012-11-23

Hej Andreas!

Du behöver koppla ett makro till knappen som ser ut något i stil med det här:

Sub Knapp()
Dim tal As Long
tal = Range("A1")
Range("A2").Select
ActiveCell.Formula = tal
End Sub

Det går till cell A2 och sätter in värdet i A1.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2012-11-23

Tack för hjälpen..

Har en till lite fråga Om jag vill använda en knapp för att utföra en åtgärd. När jag trycker så vill jag att A2 blir samma som A1. och efter som talet i A1 ändras vill jag att den gör samma nästa gång jag trycker


2012-11-23

Hej Andreas!

Det går inte att låsa enbart formatering men du kan klistra in special och välja att endast klistra in värden. Hoppas att det hjälper.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2012-11-23

Hej. Kan jag låsa vilkorst formatering så att jag kan klistra in text i vissa cell utan att försöra formateringen


2011-02-07

Hej Igge!

Problemet beror på att datumen inte är i datumformat. Funktionen DATUMVÄRDE() löser det. Jag skickar en exempelfil.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2011-02-06

Skickade på ditt gmail igår....


2011-02-05

Hej Igge!

Skicka gärna filen så ska jag se på den.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2011-02-05

Jag har försökt att välja Data och Från Webb, men jag får inte det att funka. Det vore super om jag kunde få MIN Excelbok att uppdatera sig och skriva över Data från Excelboken på Internet, UTAN att förstöra den villkorsstyrda formateringen jag har på MITT Excelark. Excelarket på Internet måste jag logga in för att se normalt. Sidan heter pimtest.skolverket.se/Templates/Statistics____592.aspx
Loggar jag in först, får jag hem sidan, om jag klickar på länken...
Men HUR ska jag kunna uppdatera min sida med det som finns där.
Jag provade att markera de kolumner jag vill uppdatera från Internetfilen, och sedan Klistra in Special och värden, som du tipsade om.
Det funkar, men mina färgade celler blir ofärgade då, även på de celler som behåller sina gamla värden.
Ställer jag mig i en cell med gammalt värde, och kollar på Hantera Regler, på villkorsstyrd Formatering, så finns regeln kvar, men cellen "tar" inte regeln, utan cellen förblir ofärgad, fast den var färgad före inklistringen.
Kan jag skicka Excelfilen till dig, så får du se??


2011-02-02

Hej Igge!

Skulle det fungera om du helt enkelt valde "klistra in special" och "värden"? På så vis klistrar du endast in värden och lämnar format oförändrat.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2011-02-02

Hej. Jag har en Excelbok som uppdateras via Internet. På min dator har jag en annan Excelbok som jag fixat med, så att jag kan se om någon inte loggat in på (låt oss säga) 2 veckor. Det är detta som uppdateras på Internet. Jag får ha båda sidorna uppe och kolla på den jag fått uppdaterad via nätet, och manuellt kolla och ändra i min egen sida.
Jag skulle alltså vilja kunna matcha de två arbetsböckerna, så att mina värden ändrar sig efter de som jag fått via nätet.
Jag kan inte bara kopiera över det, för på min sida har jag en massa olika villkorsstyrd formatering, som visar med olika färger när de senast loggade in. Ljusröd för 2 veckor. Mörkröd för 3 månader och mer, och nyanser däremellan.
Har man inte loggat in på ett tag, skriver jag nämligen och frågar om det är något problem med uppgiften de fått...


2010-10-21

Hej
Vi har en infromationssajt om Excel som heter www.alltomexcel.se och är intresserade av ett länkbyte.
Hör av dig om du är intresserad så lägger vi upp din sida hos oss och vår hos dig.
MVH
Markus
alltomexcel.sewww.000webhost.com