Innehåll

Del A - Regler

Del B - Fördjupning

Del C - Bilagor

Kartell

2012-10-07

1. Spelets idé

Spelets idé är att genom handel med varor, företag och aktier försöka bygga upp ett affärsimperium. Den vara spelarna handlar med passerar tre förädlingssteg; råvara, förädlad produkt och konsumentartikel. De företag spelarna driver är råvaruföretag, förädlingsföretag och konsumentföretag. För att spelarna ska kunna driva sina företag krävs det att de har tillgång till varor och dessa måste de antingen själva producera eller ingå handel med varandra. Varupriserna bestäms främst av spelarnas förhandlingar. Varje enhet av en vara som utvinns i det första steget kan förädlas i det andra och tredje och därefter säljas dyrare men hur denna vinst fördelas mellan spelarna i de olika stegen beror på deras förmåga att förhandla om priset. Det gäller att köpa billigt och sälja dyrt.

Men varupriserna påverkas också av produktionen. En stor produktion innebär att fler produkter säljs till konsumenterna vilket i sin tur leder till fallande priser och tvärtom. Detta innebär att spelarna kan sträva efter ensamrätt på en vara, så kallat monopol, eller avtal som begränsar försäljningen, så kallade karteller, för att kunna trissa upp priserna. Jämte varumarknaden finns en aktiemarknad på vilken spelarnas företag är noterade. Spelarna kan köpa och sälja aktier av varandra för att få kapital och dela vinster men också för att försöka ta över varandras företag. Vinner gör den som vid spelets slut har byggt upp det starkaste affärsimperiet.

Spelet försöker på ett enkelt sätt avspegla grundläggande marknadsfunktioner såsom tillgång och efterfrågan. Det är i första hand ett spel och gör inte anspråk på att vara någon exakt bild av verkligheten. För att göra det åskådligare utspelas det i existerande världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Europa, Afrika, Asien och Australien) med existerande varor (råolja, raffinerad olja och bensin) men dessa har ingenting med de verkliga världsdelarna och varorna att göra. Valutan i spelet kallas krediter och varorna mäts i antal enheter.


2. Spelets början

Den ena tidsmarkören placeras på rutan för Jan på månadsskalan och den andra på rutan för 1 på årsskalan. Korten Börstips och Finansnytt blandas och läggs på respektive ruta.

Spelarna får ett startkapital i form av ett lån på 100.000 krediter och ett lånebevis för den summan. Spelet börjar med att varje spelare slår en tärning. Den som slår högst börjar varje spelrond och därefter går turen medsols. Den spelare som börjar väljer en världsdel att starta i, tar en av de två spelpjäserna med samma färg som världsdelen och placerar den på rutan för en av den världsdelens två börser på spelplanen. Därefter tar han den andra av de två spelpjäserna och placerar den på den världsdelens varubörs på kartan på nivån 5.000 krediter.

Val av världsdel avgör spelarnas inbördes ordning vid försäljning men har i övrigt endast betydelse för var spelaren börjar. Om färre än sex spelare deltar används bara de världsdelar som spelarna väljer att starta på. För fem spelare utesluts Australien, för fyra spelare Nord- och Sydamerika och för tre spelare Australien, Nord- och Sydamerika. Rutor på spelplanen som gäller andra världsdelar ger i fortsättningen ett nytt tärningsslag medan rutor på kartan som gäller andra världsdelar ej får beträdas. Observera att spelaren i sitt första drag inte kan köpa aktier på den börs där han startar.


3. Spelronder

Spelet spelas under ett antal spelronder där varje spelrond motsvaras av en månad. Första spelronden är Jan och så vidare. Under varje spelrond har spelarna i tur och ordning varsin speltur att agera på. Varje speltur består av fem spelfaser:

1 Spelplan Spelaren slår en tärning och flyttar spelpjäsen på spelplanen medsols lika många rutor som tärningen visar.
Spelaren kan få möjlighet att köpa företag eller aktier eller att dra ett börsnyttkort eller finansnyttkort.
2 Utvinning Spelaren kan försöka utvinna olja på sina oljefält.
Detta får endast göras en gång per månad och företag.
3 Raffinering Spelaren kan raffinera råolja i sina oljeraffinaderier.
Detta får endast göras en gång per månad och företag.
4 Produktion Spelaren kan producera bensin av raffinerad olja i sina bensinbolag.
Detta får endast göras en gång per månad och företag.
5 Transport Spelaren kan transportera varor på kartan.

Efter det att den siste spelaren har utfört sin speltur tillkommer en särskild gemensam spelfas där spelarna agerar samtidigt, den så kallade handelsfasen.

A Handel Spelarna kan sälja varor till motspelarna om varor finns på en företagsruta.
Spelarna kan sälja varor till banken om varor finns på en stadsruta.
Spelarna kan köpa och sälja aktier av varandra.

I varje års sista spelrond äger dessutom ytterligare sex gemensamma spelfaser rum:

B Priser Marknadspriserna på bensin justeras.
(Denna fas utförs även i Apr och Aug varje år.)
C Räntor Spelarna betalar ränta på sina lån och erhåller ränta på sina placeringar.
Spelarna kan även justera sina lån eller placeringar.
D Kostnader Spelarna betalar aktieutdelningar, fasta kostnader och eventuella transportkostnader för de företag där de är styrelseordförande.
E Företag Vända företagskort vänds upp igen (det vill säga de kan användas igen).
F Stämma Bolagsstämmor hålls på begäran (det vill säga styrelseordföranden utses).
G Kort Korten Börstips och Finansnytt blandas.

3.1 Spelfas 1 - Spelplan

3.1.1 Köp av företag

Om spelaren med sin spelpjäs hamnar på ett företag erbjuds han att köpa det företagets fem aktier för 5.000 krediter styck. Om färre än fem aktier är tillgängliga kan spelaren bara köpa dessa. Om det inte finns några aktier alls tillgängliga kan spelaren inte göra någonting. Om spelaren inte vill köpa aktierna han erbjuds eller bara några av dem blir det auktion om de övriga och de säljs en och en till högstbjudande.

Om de sålda aktierna är den eller de första aktier som köps i företaget utses spelaren till styrelseordförande och får därmed sköta företaget. Som bevis erhåller spelaren företagskortet. Detta innebär dock inte att spelaren äger hela företaget utan endast en del av det, nämligen aktien eller aktierna. Företagets vinst måste därför delas med de andra aktieägarna (eller med banken om aktier är osålda) enligt regler nedan.

En spelare som inte kan betala ut aktieutdelning måste försöka sälja sina aktier (eller någonting annat) eller försättas i konkurs och utgå ur spelet. Aktieutdelningen betalas då av banken.

3.1.2 Köp av aktier

Om spelaren med sin spelpjäs hamnar på en aktiebörs erbjuds denne att köpa en valfri aktie. Aktien måste tillhöra börsens världsdel (endast europeiska aktier på Europabörsen och så vidare). Om det inte finns några aktier tillgängliga kan spelaren inte göra någonting. Om spelaren inte vill köpa någon aktie väljer han en som det blir auktion om och den säljs till högstbjudande. En aktie kostar 5.000 krediter när den säljs av banken.

Om den sålda aktien är den första aktie som köps i företaget utses spelaren till styrelseordförande och får därmed sköta företaget enligt ovan.

3.1.3 Börstips och Finansnytt

Om spelaren hamnar på någon av rutorna Börstips eller Finansnytt drar han ett kort från respektive hög och följer instruktionerna.

Börstips gäller endast den spelare som drar det medan Finansnytt gäller alla spelare. Börstips kan antingen ha en engångseffekt (till exempel en olycka) eller om så anges möjlighet att sparas och användas senare (till exempel en koncession). Finansnytt kan antingen ha en engångseffekt (till exempel en prishöjning) eller om så anges en längre effekt som gäller tills nästa kort dras (till exempel ett prisstopp). Använda kort läggs tillbaka underst i respektive hög.

3.2 Spelfas 2 - Utvinning

Om en spelare är styrelseordförande i en eller flera oljekällor får han försöka utvinna olja ur dem. För varje oljekälla slås tre tärningar och utfallet motsvarar det antal enheter råolja han utvinner. Enheterna representeras av råoljemarker i samma färg som oljefältet (blåa för Europas Oljefält och så vidare). Dessa placeras på oljefältets ruta på kartan.

Utvinning får endast ske en gång per månad. När utvinning har genomförts vänds företagskortet upp och ned för att markerna detta. Vid månadens slut vänds kortet åter upp.

Denna regel är en förenkling av verkligheten eftersom det vore otympligt med den mer verklighetstrogna regeln att fördela antalet utvunna enheter jämnt över månaden.

3.3 Spelfas 3 - Raffinering

Om en spelare är styrelseordförande i ett eller flera oljeraffinaderier får han raffinera råolja till olja. För att kunna raffinera råolja måste det vid fasens början finnas råoljemarker på rutan för oljeraffinaderiet.

För de första 10 enheterna kostar varje enhet 1.000 krediter att raffinera, för de följande fem kostar varje enhet 1.500 krediter. Fler än 15 enheter kan inte raffineras. Råoljemarkerna ersätts av oljemarker i samma färg som den oljeraffinaderiet. Dessa placeras på oljeraffinaderiets ruta på kartan. Raffinering får endast ske en gång per månad. När raffinering har genomförts vänds företagskortet upp och ned för att markerna detta. Vid månadens slut vänds kortet åter upp.

Denna regel är en förenkling av verkligheten eftersom det vore otympligt med den mer verklighetstrogna regeln att fördela antalet producerade enheter jämnt över månaden.

3.4 Spelfas 4 - Produktion

Om en spelare är styrelseordförande i ett eller flera bensinbolag får han producera bensin av olja. För att kunna producera bensin måste det vid fasens början finnas oljemarker på rutan för bensinbolaget.

För de första 10 enheterna kostar varje enhet 1.000 krediter att producera, för de följande fem kostar varje enhet 1.500 krediter. Fler än 15 enheter kan inte produceras. Oljemarkerna ersätts av bensinmarker i samma färg som bensinbolaget. Dessa placeras på bensinbolagets ruta på kartan. Produktion får endast ske en gång per månad. När produktion har genomförts vänds företagskortet upp och ned för att markerna detta. Vid månadens slut vänds kortet åter upp.

Denna regel är en förenkling av verkligheten eftersom det vore otympligt med den mer verklighetstrogna regeln att fördela antalet producerade enheter jämnt över månaden.

3.5 Spelfas 5 - Transport

Om en spelare har producerat råoljeenheter, oljeenheter eller bensinenheter tidigare i spelturen betalar denne 50 krediter per enhet för transport- och lagerkostnader. Denna betalning täcker kostnader för transport och lagring av de aktuella varorna månaden ut. Endast spelaren som för tillfället är styrelseordförande i respektive företag får transportera dess varor, oavsett vem som en gång var styrelseordförande i företaget när varorna producerades.

Enheter som tillhör samma företag (det vill säga har samma färg) kan transporteras och lagras tillsammans. Enheterna kan dock också delas, till exempel om spelaren vill sälja en del av dem på en marknad och resten på en annan. För varje spelrond får markerna sedan transporteras 1-3 rutor till lands (gröna transportrutor) och 2-6 rutor till havs (blåa transportrutor). Slå en respektive två tärningar där 1-2 motsvarar 1, 3-4 motsvarar 2 och 5-6 motsvarar 3. Observera att i stadsrutor, kanalrutor och företagsrutor är både land- och havstransporter möjliga. Transporter in i en stadsruta, kanalruta eller företagsruta avslutar alltid en förflyttning även om tärningen anger fler rutor.

Havstransporter in i en av kanalrutorna medför en avgift motsvarande nya transportkostnader. Detta innebär till exempel att en spelare som transporterar 12 enheter råolja in till Panamakanalen måste betala 600 krediter. Landtransporter in i en av kanalrutorna medför ingen avgift. Osålda varor vid månadens slut medför nya transport- och lagringskostnader, 50 krediter per enhet. Transporter in i en ny världsdel medför tullavgifter. Av praktiska skäl betalas dessa först i samband med försäljningen av varorna. Varor som säljs i en annan världsdel än den de producerades i (det vill säga som har en annan färg än färgen på den världsdel där de säljs) anses ha transporterats till en ny världsdel. För dessa betalas tullavgifter på 100 krediter per enhet. Detta gäller oavsett om varorna säljs till banken eller till ett företag. Till exempel måste en spelare som säljer 12 nordamerikanska råoljeenheter till ett företag i Europa betala 1.200 krediter i tullavgifter. Dyrt? Ja, men om priset är högre på annat håll så...

3.6 Spelfas A - Handel med varor och aktier

3.6.1 Handel med råolja och olja

Råolja och olja kan endast säljas till andra spelare. Endast spelaren som för tillfället är styrelseordförande i ett företag får sälja varor, oavsett vem som en gång var styrelseordförande i företaget när varorna producerades. Likaledes får endast spelaren som för tillfället är styrelseordförande i ett företag köpa varor till det.

För att försäljning ska kunna ske måste vid fasens början råoljemarker som säljs finnas på det köpande oljeraffinaderiet och oljemarker som säljs på det köpande bensinbolaget. Överenskommelser om försäljning kan naturligtvis ske när som helst under spelets gång men själva momentet när varor byter ägare kan bara ske i denna fas under ovannämnda förutsättning.

Om köp sker måste enheterna i nästa spelrond omedelbart förädlas enligt ovan, annars anses de förlorade och tas bort från spelplanen. Syftet med denna regel är att det inte ska råda någon tvekan om vilket företag som äger vilka varor.

3.6.2 Handel med bensin

Bensin kan endast säljas till banken. Endast spelaren som för tillfället är styrelseordförande i ett företag får sälja dess varor, oavsett vem som en gång var styrelseordförande i företaget när varorna producerades. Banken köper bensin för det marknadspris som vid försäljningstillfället gäller på varubörsen i den världsdel där bensinen säljs. För varje enhet som säljs så sjunker priset ett steg. Det innebär till exempel vid ett pris på 5.000 krediter att den första enheten säljs för 5.000, den andra för 4.500 och så vidare. Ju större utbudet är, desto lägre blir alltså priset. Vid ett pris på 0 krediter kan bensin inte säljas. För att spelarna ska slippa räkna så finns det en försäljningstabell bifogad där totalpriset för försäljning vid olika prisnivåer framgår.

För att försäljning ska kunna ske måste det vid fasens början finnas bensinmarker på någon av den köpande världsdelens städer. Om flera spelare vill sälja i samma världsdel får de sälja en enhet var tills alla har sålt det de vill sälja. Den spelare som har den aktuella världsdelen som sin startvärldsdel får sälja en enhet först och därefter sker försäljning i följande turordning:

 1. Nordamerika
 2. Sydamerika
 3. Europa
 4. Afrika
 5. Asien
 6. Australien

Detta innebär till exempel att vid försäljning i Asien har Asienspelaren förtursrätt, därefter Australienspelaren följd av Nordamerikaspelaren och så vidare.

3.6.3 Handel med aktier

Köp och försäljning av aktier sker endast mellan spelarna då banken inte köper aktier till något pris och endast säljer aktier om spelarna hamnar på särskilda rutor på spelplanen (eller drar särskilda Börstipskort). Spelarna kan sälja aktier om de behöver kapital och köpa för att få framtida aktieutdelningar. Handeln sker inte i någon särskild ordning utan det är först till kvarn (eller högljuddast) som gäller och priset bestäms helt av spelarna själva.

3.7 Spelfas A - Priser

Marknadspriset på bensin justeras. Denna fas utförs även i Apr och Aug varje år. (Dessa månader är markerade på kalendern.) Slå två tärningar för att bestämma hur många nivåer priset stiger och en tärning för att bestämma hur många nivåer priset sjunker. Slag genomförs separat för de olika världsdelarnas varubörser. Genom denna justering stiger alltså priset i genomsnitt med en tärning per tillfälle eller totalt tio nivåer per månad men priset kan även sjunka. Priset kan inte sjunka under 0 krediter eller stiga över 10.000 krediter.

3.8 Spelfas B - Räntor

Spelarna betalar i denna fas ränta på sina lån (2% eller 2.000 krediter för ett lån på 100.000 krediter och därefter 4% eller 4.000 krediter för ett lån på ytterligare 100.000 krediter) och erhåller ränta på placerat kapital (1% eller 1.000 krediter på placerat kapital upp till 100.000 krediter och därefter 2% eller på överskjutande belopp, det vill säga totalt 3.000 krediter för ett lån på 200.000, 5.000 för 300.000 och så vidare).

Banken beviljar inte lån över 200.000 krediter. Spelarna kan även justera sina lån och placeringar i denna fas, det vill säga amortera lånet, öka lånet, placera pengar eller ta ut pengar. Banken accepterar nödlån vid andra tidpunkter än månadsslutet men tar då ut en avgift motsvarande en månads ränta.

Placerade pengar kan däremot endast tas ut vid månadsslutet. Alla lån och penningplaceringar görs i jämna 100.000 krediter. Pengarna betalas/erhålls från banken tillsammans med lånebevis respektive placeringsbevis.

3.9 Spelfas C - Kostnader

Spelarna betalar aktieutdelningar, fasta kostnader och eventuella transportkostnader för de företag där de är styrelseordförande. Observera dock att aktieutdelningar och fasta kostnader inte behöver betalas för de företag som inte har använts under månaden (det vill säga de företagskort som inte är upp och nedvända), detta för att spelare som köper företag sent i månaden inte ska behöva drabbas av kostnader utan att ha fått intäkter.

Aktieutdelningarna motsvaras av det rådande bensinpriset i den världsdel där företaget är beläget och delas lika mellan aktieägarna. Ett högt bensinpris innebär (förhoppningsvis) att styrelseordförandena kan tjäna mycket pengar på sin råolja, olja eller bensin men aktieägarna ska ha sin andel också. Om aktier är osålda inkasserar banken aktieutdelningen för dem. Om aktier ägs av styrelseordföranden själv behöver ingen utdelning betalas för dessa.

Exempel 1: Styrelseordföranden äger alla aktier i Europas Oljefält och bensinpriset i Europa är 5.000 krediter per enhet. Aktieutdelningen blir 5.000 krediter men eftersom spelaren själv äger alla aktier behöver denne inte betala någon utdelning.

Exempel 2: Styrelseordföranden äger två aktier i Europas Oljeraffinaderi och en annan spelare två medan den femte är osåld. Bensinpriset i Europa är 7.000 krediter. Aktieutdelningen blir 7.000 krediter, varav två femtedelar (2.800 krediter) betalas till den andra spelaren, en femtedel (1.400 krediter) till banken medan de sista två femtedelarna (2.800 krediter) inte behöver betalas ut.

De fasta kostnaderna är som följer:

Oljefält: 5.000 krediter per månad
Oljeraffinaderier: 5.000 krediter per månad
Bensinbolag: 5.000 krediter per månad

Transportkostnaderna är 50 krediter per varuenhet som finns på spelbrädet.

3.10 Spelfas D - Företag

Vända företagskort vänds upp igen. I och med att en ny månad börjar kan företagen åter användas.

3.11 Spelfas E - Bolagsstämma

De spelare som vill kan utlysa bolagsstämma i ett företag där de är aktieägare. Observera att om den spelare som är styrelseordförande i ett företag säljer eller förlorar alla sina aktier i det företaget så måste en bolagsstämma hållas oberoende av vilken spelrond spelet befinner sig i.

På en bolagsstämma har varje aktie en röst (om banken innehar aktier deltar den inte i röstandet). Den spelare som får flest röster utses till styrelseordförande och får därmed bestämma över företagets produktion, transporter och försäljning. Som bevis på detta erhåller spelaren företagskortet. Om flera spelare får lika många röster utses den av spelarna som slår högst med en tärning till styrelseordförande.

3.12 Spelfas F - Kort

Högarna med Börstipskort respektive Finansnyttkort blandas. Om någon eller några spelare har Börstipskort på hand så behålls dessa. Om något eller några Finansnyttkort ligger uppvänt vid månadens slut så förblir det uppvänt.


4. Spelets slut

Spelarna kommer själva överens före spelets början vilket år som ska anses vara spelets sista. Räkna med ungefär en halvtimme per spelare och år så ett till tre år räcker i regel gott för ett parti. Spelare som vid något tillfälle under spelets gång är oförmögna att betala sina kostnader försätts i konkurs om de inte kan få lån av banken eller en generös medspelare (som kan förvandlas till motspelare när räntan ska bestämmas!).

Om endast en spelare återstår förklaras denne som vinnare. Om flera spelare är kvar i spelet efter spelets sista månad (vilket torde vara det vanligaste) utses vinnaren genom en värdering av spelarnas tillgångar. Tillgångar värderas enligt följande:

Företagskort Inget värde i sig (däremot har aktier värde)
Aktier 5.000 krediter styck
Råolja 1.000 krediter per enhet
Raffinerad olja 3.000 krediter per enhet
Bensin 5.000 krediter per enhet

Den spelare vars tillgångar uppgår till störst värde förklaras som vinnare (och får äran att plocka ihop spelet).


5. Allmänt om ekonomi och näringsliv

Nedan beskrivs kort hur spelet ekonomiska begrepp fungerar i verkligheten och hur de har anpassats för att kunna användas i Kartell. Detta avsnitt är inte nödvändigt att läsa för att kunna spela Kartell men kan vara av intresse för att förstå hur spelet fungerar.

5.1 Allmänt om företag och aktier

I spelet anses samtliga företag vara aktiebolag. Aktiebolag är en företagsform som möjliggör kapitaltillskott från andra än de ursprungliga ägarna. Detta innebär att de ursprungliga ägarna får kapital som kan underlätta för företaget att växa sig stort och dessutom får några att dela riskerna med. Aktieägarna väljer en så kallad styrelse på en årlig så kallad bolagsstämma. Styrelsen sköter sedan företaget ungefär som om de vore ägare.

På papperet gäller att den som innehar majoriteten av aktierna också har det bestämmande inflytandet och kan anses kontrollera företaget. I praktiken räcker det dock med en tillräckligt stor andel, dels eftersom aktier kan tilldelas olika rösträtt och dels eftersom flertalet aktieägare är små och saknar intresse eller organisering nog för att påverka beslut.

Aktiepriset bestäms genom aktiemarknadens långsiktiga förväntningar på företagets framtida värde. Varje aktie är i princip en andel av företaget och ett företag som går bra är också mer värt. Aktieägarna bryr sig därför inte om aktieutdelningar utan ser gärna att vinsten stannar i företaget och används för investeringar som ökar företagets vinst och därmed också framtida värde.

I spelet har detta förenklats så att den spelare som är styrelseordförande helt sköter företagets produktion, transporter och handel. Styrelseordföranden måste ha minst en aktie i företaget (annars skulle denne ju inte vara intresserad av att sköta företaget). Övriga aktieägare kan vid månadsslutets bolagsstämma rösta fram en ny styrelseordförande om de är missnöjda med den nuvarande.

Vad gäller företagets vinster finns en viktig skillnad mellan verklighetens aktier och spelets aktier. Eftersom spelet bara pågår under en begränsad tid och eftersom vinster inte stannar i bolaget för investeringar så saknas den långsiktighet som präglar den verkliga aktiemarknaden. Istället delas vinsten direkt mellan aktieägarna som vore de delägare av ett gemensamt ägt bolag. Eftersom det skulle vara för otympligt att räkna ut vinsten separat för varje företag så antas vinsten motsvaras av det rådande bensinpriset. Logiken bakom detta framgår av beräkningen nedan. Som genomsnitt har använts produktion tio enheter, råoljepris 1.000 krediter, oljepris 3.000 krediter och bensinpris 5.000 krediter.

Oljefält           Oljeraffinaderier Bensinbolag     
Intäkter (10 enheter) 10.000 K 30.000 K 50.000 K
Inköpskostnader - 10.000 K 30.000 K
Rörliga kostnader - 10.000 K 10.000 K
Fasta kostnader 5.000 K 5.000 K 5.000 K
Vinst 5.000 K 5.000 K 5.000 K

Aktier kan handlas mellan spelarna till överenskomna priser. Priserna påverkas därmed precis som i verkligheten av förväntningar på framtida vinster. Ett högt bensinpris innebär (förhoppningsvis) större vinster för företaget och högre utdelning för aktierna och därmed kommer aktieägare att sälja sina aktier dyrt.

5.2 Allmänt om priser

Priser bestäms av utbud och efterfrågan. Om det finns mycket av en vara men få köpare så sjunker priset medan ett litet utbud och en stor efterfrågan innebär att priset stiger. Ett exempel på detta är just oljepriset där oljeländerna genom att minska sin försäljning kan trissa upp priset. Priset är också lika eller väldigt lika på olika marknader under förutsättning att frihandel råder, det vill säga att varor fritt kan handlas över gränserna utan tullar eller andra begränsningar.

Om priset skulle vara högre på en marknad skulle säljare sälja mer på den marknaden och köpare köpa mer på andra marknader istället så att priset på den första marknaden sjunker och priset på de andra marknaderna stiger till dess att priset blir utjämnat. Om en säljare är ensam på marknaden, det vill säga har monopol, kan denne begränsa utbudet för att trissa upp priset. Om ett fåtal säljare är ensamma har de så kallat oligopol och de kan då lätt komma överens om att begränsa utbudet genom att bilda så kallade karteller. Det finns därför i de flesta länder lagar som motverkar monopol och karteller.

I spelet har marknaden förenklats. All handel med råolja och raffinerad olja sker uteslutande mellan spelarna och priset bestäms därför helt av deras förhandlingar. Priset på bensin däremot bestäms av en förenklad form av utbud och efterfrågan. Varje månad produceras i genomsnitt 10 enheter bensin per världsdel (tre tärningar råolja som under spelets gång förädlas till bensin enligt nedan) om inget oförutsett händer och för varje månad efterfrågar konsumenterna i genomsnitt 10 enheter bensin per världsdel (sex tärningar minus tre tärningar). I genomsnitt borde alltså priset vara oförändrat. Men om utbudet skulle vara större än efterfrågan en månad sjunker priset och tvärtom. Det gäller därför för varje spelare att snabbt sälja sin bensin innan motståndarnas försäljning minskar priset. Den som har is i magen kan vänta med att sälja och avvakta en prishöjning men risken finns att priset sjunker eller att motståndarna hinner före.

Detta ger naturligtvis en stark position för den spelare som ensam lyckas kontrollera alla bensinföretag. Priset på råolja och raffinerad olja bestäms som tidigare sagt helt av spelarnas förhandlingar men ett högt bensinpris innebär naturligtvis att även råolje- och oljepriset trissas upp eftersom alla vill ha en del av kakan. Och precis som fallet är för bensinbolag kan en monopolställning för en spelare innebära att han kan trissa upp priset eftersom de andra spelarna inte har någon annan att köpa av. Marknaden i spelet ger alltså utrymme för hårda förhandlingar...

5.3 Allmänt om koncerner

Med koncern avses en företagsbildning där ett så kallat moderbolag som äger en eller flera så kallade dotterbolag. De olika företagen i koncernen kan ibland komplettera varandra såtillvida att de köper och säljer varor och tjänster av varandra.

I spelet kan spelare bygga upp koncerner genom att förvärva företag i olika förädlingssteg. En mycket stark koncern uppstår om en och samma spelare lyckas förvärva minst ett företag i varje förädlingssteg. Denne blir då oberoende av andra medspelare och kan själv utvinna råolja, raffinera oljan, producera bensin och sälja den till konsumenterna utan att behöva riskera att betala överpriser i något förädlingssteg. Om dessa dessutom ligger i samma världsdel sparar han in transport och tull också.

5.4 Allmänt om skatter

Skatt förekommer i en mängd olika skepnader. Företag betalar skatt på vinster, löner och så vidare. I spelet förekommer dock inte skatter eftersom detta skulle tvinga spelarna att bokföra alla intäkter och kostnader för alla företag. I stället anses skatt på vinster ingå i varupriserna (när bensin säljs för 5.000 krediter per enhet kan man säga att priset egentligen är högre, till exempel 7.500 krediter, men att en del av dessa, i exemplet 2.500 krediter, försvinner i skatt) medan skatt på löner anses ingå i de fasta kostnader som spelarna betalar varje månad. Om nu inte någon verkligen vill roa sig med att införa deklarationer i spelet förstås...


6. Förenklade regler

Dessa regelvarianter kan tillämpas av nybörjare för att gradvis bekanta sig med spelets olika dimensioner. De delar av spelet som tas bort tas även bort från spelplanen och spelkorten. Således ger rutor på spelplanen som inte används ett extra slag för spelare som hamnar där medan rutor på kartan som inte används inte får beträdas av spelarna.

6.1 Oligopol

Oljeraffinaderierna används inte. Råolja säljs direkt till bensinbolagen som fungerar som både oljeraffinaderier och bensinbolag. Oljefälten betalar 1.000 krediter per utvunnen enhet istället för som tidigare 0 krediter och bensinbolagen betalar 2.000 krediter per råoljenhet som förädlas istället för som tidigare 1.000 krediter. Vid spelets slut värderas råoljeenheter till 2.000 krediter per enhet istället för som tidigare 1.000 krediter. Eftersom varorna bara säljs en gång mellan spelarna blir det lättare för oljefältägarna att avgöra hur mycket vinst deras olja kommer ge när den slutligen säljs som bensin. Det blir då lättare för dem att sätta ett pris som ger dem en rättvis del av vinsten. Därmed inte sagt att de får eller nöjer sig med en rättvis del.

6.2 Oljebaronerna

Endast oljefälten används. Spelarna utvinner olja som sedan säljs till de olika världsdelarna. Priset bestäms genom samma förfarande som för bensin i grundreglerna (priset bör dock delas med fem för att undvika för stora vinster). Här gäller det att ha tur med tärningarna och sedan sälja oljan på rätt plats vid rätt tidpunkt.

6.3 Handelsmännen

Endast bensinbolagen används. Spelarna köper hur mycket raffinerad olja de vill från världsdelarna och säljer den genom samma förfarande som i grundreglerna. Köp sker i samma fas som försäljningen till priset 3.000 krediter per enhet (oavsett hur mycket som säljs). Här gäller det att vara snabb och sälja så mycket man kan medan prisnivån ger utrymme för vinst.

6.4 Entreprenörerna

Inga aktier används. Spelarna köper och säljer själva samtliga aktier, betalar själva alla kostnader och erhåller själva alla intäkter. Om en spelare hamnar på ett företag erbjuds denne köpa hela företaget. Om en spelare hamnar på en börs erbjuds denne köpa valfritt företag från den börsens världsdel. Ett företag kostar 25.000 krediter. Denna variant tar bort mycket räknande under spelet. Varianten kan kombineras med andra varianter.

6.5 Frihandel

Inga tullar eller kanalavgifter betalas och transporter kan göras kostnadsfritt. Denna variant gör att spelarna kan sälja där priset är bäst utan att behöva oroa sig för extrakostnader. Varianten kan kombineras med andra varianter.


7. Avancerade regler

Dessa extraregler kan tillämpas av erfarna spelare efter eget tycke och även kombineras med de förenklade reglerna. De är inte nödvändiga för spelet och rubbar egentligen den ekonomiska balansen men kan tillföra lite extra krydda (särskilt möjligheten till sabotage).

7.1 Dumpning

Spelarna kan dumpa sina varor. Dumpning innebär att varorna säljs billigare än marknadspriset för att konkurrenterna ska slås ut. Ofta är detta förbjudet men lagen är svår att upprätthålla då dumpning är svårt att bevisa. I spelet går detta till så att en spelare vid försäljning av bensin kan sänka priset godtyckligt förutsatt att han sedan säljer sin bensin till det lägre priset.

Spelaren får maximalt sänka priset så många nivåer som antal enheter han säljer. Till exempel kan en spelare som vill sälja fem enheter bensin vid ett pris på 6.000 krediter per enhet välja att “rea” bensinen så mycket som fem nivåer till 3.500 krediter. Spelaren får nu 3.500 krediter för sin första enhet, 3.000 krediter för sin andra och så vidare till 1.500 krediter för den sista enheten.

Detta innebär att efterföljande spelare som vill sälja bensin på samma marknad bara får 1.000 krediter för den första enheten. Dumpning är alltså ett utmärkt vapen för den spelare som är rik nog att offra lite av sina pengar för att förstöra för de andra spelarna och försätta dem i konkurs!

7.2 Kompanjonskap

Aktier fungerar som rena andelar av ett företag. Varje aktie berättigar till en femtedel av företagets intäkter (försäljning) men förpliktigar också till en femtedel av företagets kostnader (intäkter, rörliga kostnader, fasta kostnader, transporter och tull). Vid interntransaktioner, det vill säga när en spelare säljer från ett företag där han är styrelseordförande till ett annat företag där han är styrelseordförande, tillämpas priserna 1.000 krediter per råoljeenhet och 3.000 krediter per oljeenhet, detta för att aktieägarna ska få en rättvis andel av intäkter och kostnader.

Betalningar ska ske så fort intäkten eller kostnaden uppstår. De som inte kan fullfölja sina åtaganden måste försöka sälja sina aktier (eller någonting annat) eller försättas i konkurs, i vilket fall banken betalar deras skulder. Om aktier är osålda fungerar banken som andelshavare. Avrunda vid behov till närmaste femtiotal krediter. Denna variant ökar aktieägarnas intresse i hur företaget sköts men kräver en hel del räknande.

7.3 Sabotage

Spelarna kan utföra sabotage för att förstöra för varandra. Ett sabotage kan antingen göras mot en transport eller mot ett företag och kostar spelaren 10.000 krediter. Max ett sabotageförsök får göras per spelare och månad. Slå en tärning och avläs tabellen nedan.

 1  Sabotaget avslöjas innan det utförts.
Spelaren ställs inför rätta och får inte delta i spelet under ett antal dagar (slå en tärning för att avgöra hur många dagar).
Spelaren tvingas också böta 10.000 krediter per dag till den drabbade och lika mycket till banken.
 2  Sabotaget avslöjas innan det utförts.
Spelaren tvingas böta 10.000 krediter till den drabbade och till banken.
 3  Sabotaget misslyckas, inget händer
 4  Sabotaget lyckas men avslöjas och spelaren anses “grovt vållande”.
Varumarker och/eller aktier återlämnas till banken.
Spelaren tvingas betala böter enligt 2 samt delvis ersätta den drabbade (500/1.500/2.500 krediter per varumarker eller 2.500 krediter per aktie).
 5  Sabotaget lyckas men avslöjas och spelaren anses “vållande”.
Varumarker och/eller aktier återlämnas till banken.
Spelaren tvingas betala böter enligt 2 men ingen ersättning.
 6  Sabotaget lyckas och avslöjas inte.
Varumarker och/eller aktier återlämnas till banken.

7.4 Stämningar

Spelarna kan stämma varandra i domstol. Stämningen gäller “missbruk av marknadsposition” och tvingar den förlorande parten att antingen sälja upp till fem aktier i samma företag till grundpris (5.000 krediter) till banken eller till en spelare eller att sälja upp till tio enheter av en vara till grundpris (1.000 krediter för råolja, 3.000 krediter för olja och 5.000 krediter för bensin) till banken eller till en spelare. En stämning kostar spelaren 5.000 krediter. Max en stämning får göras per spelare och månad. Slå en tärning och avläs tabellen nedan.

 1  Stämningen ogillas.
Spelaren tvingas ersätta motspelaren med motsvarande det som krävdes (till exempel innebär krav på billigt köp att spelaren måste sälja samma vara billigt istället). I tveksamma fall avgör andra spelare.
 2  Stämningen ogillas.
Spelaren tvingas ersätta motspelaren för dennes “rättegångskostnader” (5.000 krediter) utöver de 5.000 krediter som stämningen kostade.
 3  Stämningsansökan avslås
Inget händer.
 4  Stämningsansökan avslås.
Inget händer. Spelaren får dock tillbaka sina 5.000 krediter.
 5  Stämningen vinner gehör.
Spelaren får igenom sina krav och får tillbaka sina 5.000 krediter. Motspelaren kan överklaga genom att betala 5.000 krediter, i vilket fall spelaren tvingas slå om. För varje nytt överklagande får spelaren dock lägga till ett till tärningens slag.
 6  Stämningen vinner gehör.
Spelaren får igenom sina krav och får tillbaka sina 5.000 krediter. Motspelaren måste dessutom ersätta spelaren för dennes “rättegångskostnader” (5.000 krediter). Motspelaren kan inte överklaga.

8. Hjälptabeller

8.1 Spelfaser

8.1.1 Individuella spelfaser

1 Spelplan Spelaren slår en tärning och flyttar spelpjäsen på spelplanen medsols lika många rutor som tärningen visar.
Spelaren kan få möjlighet att köpa företag eller aktier eller att dra ett börsnyttkort eller finansnyttkort.
2 Utvinning Spelaren kan försöka utvinna olja på sina oljefält.
Detta får endast göras en gång per månad och företag.
3 Raffinering Spelaren kan raffinera råolja i sina oljeraffinaderier.
Detta får endast göras en gång per månad och företag.
4 Produktion Spelaren kan producera bensin av raffinerad olja i sina bensinbolag.
Detta får endast göras en gång per månad och företag.
5 Transport Spelaren kan transportera varor på kartan.

8.1.2 Gemensamma spelfaser (B-G endast i månadens sista dag)

A Handel Spelarna kan sälja varor till motspelarna om varor finns på en företagsruta.
Spelarna kan sälja varor till banken om varor finns på en stadsruta.
Spelarna kan köpa och sälja aktier av varandra.
B Priser Marknadspriserna på bensin justeras.
(Denna fas utförs även i Apr och Aug varje år.)
C Räntor Spelarna betalar ränta på sina lån och erhåller ränta på sina placeringar.
Spelarna kan även justera sina lån eller placeringar.
D Kostnader Spelarna betalar aktieutdelningar, fasta kostnader och eventuella transportkostnader för de företag där de är styrelseordförande.
E Företag Vända företagskort vänds upp igen (det vill säga de kan användas igen).
F Stämma Bolagsstämmor hålls på begäran (det vill säga styrelseordföranden utses).
G Kort Korten Börstips och Finansnytt blandas.

8.2 Finansiell information

Denna tabell sammanfattar spelets finansiella information. Alla belopp är i krediter om ej annat anges.

Råolja Raffinerad olja Bensin
Månadsprod 3 tärningar enheter max 15 enheter max 15 enheter
Aktiepris, styck 5.000 5.000 5.000
Varupris, styck* 1.000 3.000 5.000
Rörlig kost/enhet - enhet 1-10: 1.000
enhet 11-15: 1.500
enhet 1-10: 1.000
enhet 11-15: 1.500
Fast kost/mån 5.000 5.000 5.000
Transport/enhet** 50 50 50
Tull/enhet 100 100 100
Kanalavg/enhet 50 50 50
Ränta placeringar 1% (2% för belopp över 100.000 krediter)
Ränta lån 2% (4% för belopp över 100.000 krediter)

*) Varupris tillämpas enbart vid spelets slut när tillgångar ska värderas.
**) Ny avgift tillkommer när när en ny månad börjar.

8.3 Försäljning

Nedanstående tabell kan användas för att förenkla varuförsäljning. Läs av antal sålda enheter vågrätt och försäljningspris per enhet lodrätt för att få totalt försäljningspris. Om en spelare vill sälja fler än tio enheter så säljs först de första tio, sedan justeras priset nedåt tio nivåer och därefter säljs resten. Som synes finns det mycket pengar att tjäna för den spelare som lyckas sälja vid rätt tidpunkt.

Antal
Pris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 - - - - - - - - - -
500 500 - - - - - - - - -
1.000 1.000 1.500 - - - - - - - -
1.500 1.500 2.500 3.000 - - - - - - -
2.000 2.000 3.500 4.500 5.000 - - - - - -
2.500 2.500 4.500 6.000 7.000 7.500 - - - - -
3.000 3.000 5.500 7.500 9.000 10.000 10.500 - - - -
3.500 3.500 6.500 9.000 11.000 12.500 13.500 14.000 - - -
4.000 4.000 7.500 10.500 13.000 15.000 16.500 17.500 18.000 - -
4.500 4.500 8.500 12.000 15.000 17.500 19.500 21.000 22.000 22.500 -
5.000 5.000 9.500 13.500 17.000 20.000 22.500 24.500 26.000 27.000 27.500
5.500 5.500 10.500 15.000 19.000 22.500 25.500 28.000 30.000 31.500 32.500
6.000 6.000 11.500 16.500 21.000 25.000 28.500 31.500 34.000 36.000 37.500
6.500 6.500 12.500 18.000 23.000 27.500 31.500 35.000 38.000 40.500 42.500
7.000 7.000 13.500 19.500 25.000 30.000 34.500 38.500 42.000 45.000 47.500
7.500 7.500 14.500 21.000 27.000 32.500 37.500 42.000 46.000 49.500 52.500
8.000 8.000 15.500 22.500 29.000 35.000 40.500 45.500 50.000 54.000 57.500
8.500 8.500 16.500 24.000 31.000 37.500 43.500 49.000 54.000 58.500 62.500
9.000 9.000 17.500 25.500 33.000 40.000 46.500 52.500 58.000 63.000 67.500
9.500 9.500 18.500 27.000 35.000 42.500 49.500 56.000 62.000 67.500 72.500
10.000 10.000 19.500 28.500 37.000 45.000 52.500 59.500 66.000 72.000 77.500

Exempel 1: En spelare säljer sju enheter bensin vid försäljningspriset 5.000 krediter per enhet. Det totala försäljningspriset blir 24.500 krediter och det nya försäljningspriset 1.500 krediter per enhet.

Exempel 2: En spelare säljer sjutton enheter bensin vid försäljningspriset 7.500 krediter per enhet. De första tio enheterna säljs för 52.500 krediter och därefter justeras priset ned till 2.500 krediter per enhet. De följande fem enheterna säljs för 7.500 krediter och därefter justeras priset ned till 0 krediter per enhet. De två återstående enheterna kan inte säljas på denna marknad eftersom priset nu är nere på noll.

9. Spelkort

Nedan följer en sammanställning över den information som ska finnas på spelkorten i spelet.

9.1 Företag

FÖRETAG FÖRETAG FÖRETAG
Nordamerikas
Oljefält AB
Nordamerikas
Oljeraffinaderi AB
Nordamerikas
Bensinbolag AB
Aktier:5 Aktier:5 Aktier:5
Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K
Produktion:3 tärningar Produktion:15 enheter Produktion:15 enheter
Rörlig kost:-
Rörlig kost:1-10: 1.000 K
11-15: 1.500 K
Rörlig kost:1-10: 1.000 K
11-15: 1.500 K
Fast kost:5.000 K Fast kost:5.000 K Fast kost:5.000 KFÖRETAG FÖRETAG FÖRETAG
Sydamerikas
Oljefält AB
Sydamerikas
Oljeraffinaderi AB
Sydamerikas
Bensinbolag AB
Aktier:5 Aktier:5 Aktier:5
Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K
Produktion:3 tärningar Produktion:15 enheter Produktion:15 enheter
Rörlig kost:-
Rörlig kost:1-10: 1.000 K
11-15: 1.500 K
Rörlig kost:1-10: 1.000 K
11-15: 1.500 K
Fast kost:5.000 K Fast kost:5.000 K Fast kost:5.000 KFÖRETAG FÖRETAG FÖRETAG
Europas
Oljefält AB
Europas
Oljeraffinaderi AB
Europas
Bensinbolag AB
Aktier:5 Aktier:5 Aktier:5
Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K
Produktion:3 tärningar Produktion:15 enheter Produktion:15 enheter
Rörlig kost:-
Rörlig kost:1-10: 1.000 K
11-15: 1.500 K
Rörlig kost:1-10: 1.000 K
11-15: 1.500 K
Fast kost:5.000 K Fast kost:5.000 K Fast kost:5.000 KFÖRETAG FÖRETAG FÖRETAG
Afrikas
Oljefält AB
Afrikas
Oljeraffinaderi AB
Afrikas
Bensinbolag AB
Aktier:5 Aktier:5 Aktier:5
Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K
Produktion:3 tärningar Produktion:15 enheter Produktion:15 enheter
Rörlig kost:-
Rörlig kost:1-10: 1.000 K
11-15: 1.500 K
Rörlig kost:1-10: 1.000 K
11-15: 1.500 K
Fast kost:5.000 K Fast kost:5.000 K Fast kost:5.000 KFÖRETAG FÖRETAG FÖRETAG
Asiens
Oljefält AB
Asiens
Oljeraffinaderi AB
Asiens
Bensinbolag AB
Aktier:5 Aktier:5 Aktier:5
Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K
Produktion:3 tärningar Produktion:15 enheter Produktion:15 enheter
Rörlig kost:-
Rörlig kost:1-10: 1.000 K
11-15: 1.500 K
Rörlig kost:1-10: 1.000 K
11-15: 1.500 K
Fast kost:5.000 K Fast kost:5.000 K Fast kost:5.000 KFÖRETAG FÖRETAG FÖRETAG
Australiens
Oljefält AB
Australiens
Oljeraffinaderi AB
Australiens
Bensinbolag AB
Aktier:5 Aktier:5 Aktier:5
Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K
Produktion:3 tärningar Produktion:15 enheter Produktion:15 enheter
Rörlig kost:-
Rörlig kost:1-10: 1.000 K
11-15: 1.500 K
Rörlig kost:1-10: 1.000 K
11-15: 1.500 K
Fast kost:5.000 K Fast kost:5.000 K Fast kost:5.000 K9.2 Aktier

AKTIE AKTIE AKTIE
20% andel i
Nordamerikas
Oljefält AB
20% andel i
Nordamerikas
Oljeraffinaderi AB
20% andel i
Nordamerikas
Bensinbolag AB
Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K
Utdelning:20% Utdelning:20% Utdelning:20%AKTIE AKTIE AKTIE
20% andel i
Sydamerikas
Oljefält AB
20% andel i
Sydamerikas
Oljeraffinaderi AB
20% andel i
Nordamerikas
Bensinbolag AB
Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K
Utdelning:20% Utdelning:20% Utdelning:20%AKTIE AKTIE AKTIE
20% andel i
Europas
Oljefält AB
20% andel i
Europas
Oljeraffinaderi AB
20% andel i
Europas
Bensinbolag AB
Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K
Utdelning:20% Utdelning:20% Utdelning:20%AKTIE AKTIE AKTIE
20% andel i
Afrikas
Oljefält AB
20% andel i
Afrikas
Oljeraffinaderi AB
20% andel i
Afrikas
Bensinbolag AB
Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K
Utdelning:20% Utdelning:20% Utdelning:20%AKTIE AKTIE AKTIE
20% andel i
Asiens
Oljefält AB
20% andel i
Asiens
Oljeraffinaderi AB
20% andel i
Asiens
Bensinbolag AB
Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K
Utdelning:20% Utdelning:20% Utdelning:20%AKTIE AKTIE AKTIE
20% andel i
Australiens
Oljefält AB
20% andel i
Australiens
Oljeraffinaderi AB
20% andel i
Australiens
Bensinbolag AB
Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K Aktiepris:5.000 K
Utdelning:20% Utdelning:20% Utdelning:20%9.3 Börstips

 1. En renommerad advokatfirma erbjuder sina tjänster. Nästa gång du vill stämma någon kan du lägga till ett till tärningen när du slår på tabellen. Lägg tillbaka kortet när det är använt. (Dra ett nytt kort om inte stämningsreglerna används.)
 2. Du får kontakt med en skicklig sabotör. Nästa gång du vill utföra ett sabotage kan du slå två gånger när du slår på tabellen och välja det bästa. Lägg tillbaka kortet när det är använt. (Dra ett nytt kort om inte sabotagereglerna används.)
 3. Blanda om korten och dra ett nytt kort.
 4. Inget tips vid detta tillfälle. Bättre lycka nästa gång.
 5. Flera tips. Dra två nya kort.
 6. En av dina oljekällor torkar ut! Återlämna en valfri oljekälla du äger till banken. Om motspelare äger aktier i företaget måste dessa också återlämnas. Om du inte äger någon oljekälla händer inget.
 7. Ett av dina oljeraffinaderier brinner ned! Återlämna ett valfritt oljeraffinaderi du äger till banken. Om motspelare äger aktier i företaget måste dessa också återlämnas. Om du inte äger något oljeraffinaderi händer inget.
 8. Ett av dina bensinbolag försätts i konkurs! Återlämna ett valfritt bensinbolag du äger till banken. Om motspelare äger aktier i företaget måste dessa också återlämnas. Om du inte äger något oljeraffinaderi händer inget.
 9. Koncession. Du erbjuds föra in varor i Nordamerika utan att betala tull. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 10. Koncession. Du erbjuds föra in varor i Sydamerika utan att betala tull. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 11. Koncession. Du erbjuds föra in varor i Europa utan att betala tull. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 12. Koncession. Du erbjuds föra in varor i Afrika utan att betala tull. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 13. Koncession. Du erbjuds föra in varor i Asien utan att betala tull. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 14. Koncession. Du erbjuds föra in varor i Australien utan att betala tull. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 15. Koncession. Du erbjuds föra varor genom Panamakanalen utan avgift. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 16. Koncession. Du erbjuds föra varor genom Suezkanalen utan avgift. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 17. En skicklig landtransportfirma erbjuder sina tjänster. Du får transportera alla dina varor till lands med dubbel hastighet. Lägg tillbaka kortet vid månadens slut.
 18. En skicklig havstransportfirma erbjuder sina tjänster. Du får transportera alla dina varor till havs med dubbel hastighet. Lägg tillbaka kortet vid månadens slut.
 19. Du åläggs av domstol att sälja valfri aktie till banken för halva priset.
 20. Du iscensätter en kupp på en extra bolagsstämma mot valfri motspelare och får överta dennes styrelseordförandeskap i valfritt företag (förutsatt att du har minst en aktie i företaget).
 21. Du avsätts på en extra bolagsstämma och måste överlämna ordförandeskapet i valfritt företag till valfri motspelare (förutsatt att denne har minst en aktie i företaget och vill bli styrelseordförande).
 22. Du erbjuds köpa en valfri aktie till halva priset. (Gäller endast om det finns aktier tillgängliga.)
 23. Banken erbjuder sig köpa en valfri aktie av dig till dubbla priset (förutsatt att du vill sälja).
 24. Du erbjuds köpa en nordamerikansk aktie till halva priset. (Gäller endast om det finns aktier tillgängliga.)
 25. Du erbjuds köpa en sydamerikansk aktie till halva priset. (Gäller endast om det finns aktier tillgängliga.)
 26. Du erbjuds köpa en europeisk aktie till halva priset. (Gäller endast om det finns aktier tillgängliga.)
 27. Du erbjuds köpa en afrikansk aktie till halva priset. (Gäller endast om det finns aktier tillgängliga.)
 28. Du erbjuds köpa en asiatisk aktie till halva priset. (Gäller endast om det finns aktier tillgängliga.)
 29. Du erbjuds köpa en australiensisk aktie till halva priset. (Gäller endast om det finns aktier tillgängliga.)
 30. Du erbjuds köpa en råoljeaktie till halva priset. (Gäller endast om det finns aktier tillgängliga.)
 31. Du erbjuds köpa en oljeaktie till halva priset. (Gäller endast om det finns aktier tillgängliga.)
 32. Du erbjuds köpa en bensinaktie till halva priset. (Gäller endast om det finns aktier tillgängliga.)
 33. Skatterevision! Betala en extraskatt motsvarande 1.000 krediter per aktie du äger.
 34. Skatteåterbäring! Du får tillbaka skatt motsvarande 1.000 krediter per aktie du äger.
 35. Lastbilsolycka! Alla dina råoljemarker som fraktas till lands går förlorade. Om du inte har några råoljemarker till lands händer inget.
 36. Lastbilsolycka! Alla dina oljemarker som fraktas till lands går förlorade. Om du inte har några oljemarker till lands händer inget.
 37. Lastbilsolycka! Alla dina bensinmarker som fraktas till lands går förlorade. Om du inte har några bensinmarker till lands händer inget.
 38. Fartygsolycka! Alla dina råoljemarker som fraktas till sjöss går förlorade. Om du inte har några råoljemarker till lands händer inget.
 39. Fartygsolycka! Alla dina oljemarker som fraktas till sjöss går förlorade. Om du inte har några oljemarker till lands händer inget.
 40. Fartygsolycka! Alla dina bensinmarker som fraktas till sjöss går förlorade. Om du inte har några bensinmarker till lands händer inget.
 41. Du sluter prisavtal i Nordamerika. Du får sälja upp till tio enheter bensin i Nordamerika till en nivå högre än det rådande priset. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 42. Du sluter prisavtal i Sydamerika. Du får sälja upp till tio enheter olja i Sydamerika till en nivå högre än det rådande priset. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 43. Du sluter prisavtal i Europa. Du får sälja upp till tio enheter bensin i Europa till en nivå högre än det rådande priset. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 44. Du sluter prisavtal i Afrika. Du får sälja upp till tio enheter bensin i Afrika till en nivå högre än det rådande priset. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 45. Du sluter prisavtal i Asien. Du får sälja upp till tio enheter bensin i Asien till en nivå högre än det rådande priset. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 46. Du sluter prisavtal i Australien. Du får sälja upp till tio enheter bensin i Australien till en nivå högre än det rådande priset. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 47. En leverantör erbjuder dig upp till fem enheter råolja för 1.000 krediter styck förutsatt att du är styrelseordförande i något oljeraffinaderi. Enheterna placeras på oljeraffinaderiet och måste förädlas omedelbart.
 48. En leverantör erbjuder dig upp till fem enheter olja för 3.000 krediter styck förutsatt att du är styrelseordförande i något bensinbolag. Enheterna placeras på bensinbolaget och måste förädlas omedelbart.
 49. En kund erbjuder sig att köpa upp till fem enheter råolja för 1.500 krediter styck förutsatt att du har några att sälja.
 50. En kund erbjuder sig att köpa upp till fem enheter olja för 3.500 krediter styck förutsatt att du har några att sälja.
 51. Framgångsrika prospekteringar! Du får utvinna råolja på valfritt oljefält utan att vända på företagskortet. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 52. Framgångsrika investeringar! Du får raffinera olja i valfritt oljeraffinaderi utan att vända på företagskortet. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 53. Framgångsrika investeringar! Du får producera bensin i valfritt bensinbolag utan att vända på företagskortet. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 54. Strejk på ett av dina oljefält. Vänd valfritt oljefältkort. Oljefältet kan nu inte användas förrän nästa månad.
 55. Strejk på ett av dina oljeraffinaderier. Vänd valfritt oljeraffinaderikort. Oljeraffinaderiet kan nu inte användas förrän nästa månad.
 56. Strejk på ett av dina bensinbolag. Vänd valfritt bensinbolagskort. Bensinbolaget kan nu inte användas förrän nästa månad.
 57. Framgångsrik utvinning! Du får lägga till fem till tärningarnas slag när du utvinner olja på valfritt oljefält. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 58. Framgångsrika effektiviseringar! Du behöver bara betala hälften så mycket när du producerar olja i valfritt oljeraffinaderi. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 59. Framgångsrika effektiviseringar! Du behöver bara betala hälften så mycket när du producerar bensin i valfritt bensinbolag. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 60. Framgångsrika rationaliseringar! Du behöver bara betala hälften så mycket i fasta kostnader för valfritt oljefält. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 61. Framgångsrika rationaliseringar! Du behöver bara betala hälften så mycket i fasta kostnader för valfritt oljeraffinaderi. Lägg tillbaka kortet när det är använt.
 62. Framgångsrika rationaliseringar! Du behöver bara betala hälften så mycket i fasta kostnader för valfritt bensinbolag. Lägg tillbaka kortet när det är använt.

9.4 Finansnytt

 1. Strängare regler för stämningar. Alla som vill stämma någon måste dra av ett från tärningen när de slår på tabellen. Gäller tills nästa kort dras. (Dra ett nytt kort om inte stämningsreglerna används.)
 2. Internationellt säkerhetsavtal slutet! Alla som vill utföra sabotage måste dra av ett från tärningen när de slår på tabellen. Gäller tills nästa kort dras. (Dra ett nytt kort om inte sabotagereglerna används.)
 3. Strejk på tidningen Finansnytt! Ingen tidning utkommer. Gäller tills nästa kort dras. (Nästa kort som dras läggs utan att läsas underst tillsammans med detta kort.)
 4. Blanda om korten och dra ett nytt kort.
 5. Händelserik dag. Dra två Finansnyttkort och följ instruktionerna på båda.
 6. Räntehöjning! Alla ränteintäkter och räntekostnader fördubblas. Detta kort gäller endast vid nästa månadsslut och läggs därefter tillbaka.
 7. Räntesänkning! Alla ränteintäkter och räntekostnader halveras (avrunda uppåt om så behövs). Detta kort gäller endast vid nästa månadsslut och läggs därefter tillbaka.
 8. Skattehöjning! Alla fasta kostnader fördubblas. Detta kort gäller endast vid nästa månadsslut och läggs därefter tillbaka.
 9. Skattesänkning! Alla fasta kostnader halveras (avrunda uppåt om så behövs). Detta kort gäller endast vid nästa månadsslut och läggs därefter tillbaka.
 10. Panamakanalen stängd! Inga fartyg får beträda Panamakanalen. Fartyg i Panamakanalen måste omedelbart lämna området. Gäller tills nästa kort dras.
 11. Suezkanalen stängd! Inga fartyg får beträda Suezkanalen. Varor i Suezkanalen måste omedelbart lämna området. Gäller tills nästa kort dras.
 12. Stormar i Atlanten! Inga havstransporter är möjliga. Varor i Atlanten får ej transporteras. Gäller tills nästa kort dras.
 13. Stormar i Stilla Havet! Inga havstransporter är möjliga. Varor i Stilla Havet får ej transporteras. Gäller tills nästa kort dras.
 14. Stormar i Indiska Oceanen! Inga havstransporter är möjliga. Varor i Indiska Oceanen får ej transporteras. Gäller tills nästa kort dras.
 15. Strejker i Nordamerika! Inga landtransporter är möjliga. Varor i Nordamerika får ej transporteras. Gäller tills nästa kort dras.
 16. Strejker i Sydamerika! Inga landtransporter är möjliga. Varor i Sydamerika får ej transporteras. Gäller tills nästa kort dras.
 17. Strejker i Europa! Inga landtransporter är möjliga. Varor i Europa får ej transporteras. Gäller tills nästa kort dras.
 18. Strejker i Afrika! Inga landtransporter är möjliga. Varor i Afrika får ej transporteras. Gäller tills nästa kort dras.
 19. Strejker i Asien! Inga landtransporter är möjliga. Varor i Asien får ej transporteras. Gäller tills nästa kort dras.
 20. Strejker i Australien! Inga landtransporter är möjliga. Varor i Australien får ej transporteras. Gäller tills nästa kort dras.
 21. Prisstopp i Nordamerika! Priset fryses på nuvarande nivå oavsett försäljning. Gäller tills nästa kort dras.
 22. Prisstopp i Sydamerika! Priset fryses på nuvarande nivå oavsett försäljning. Gäller tills nästa kort dras.
 23. Prisstopp i Europa! Priset fryses på nuvarande nivå oavsett försäljning. Gäller tills nästa kort dras.
 24. Prisstopp i Afrika! Priset fryses på nuvarande nivå oavsett försäljning. Gäller tills nästa kort dras.
 25. Prisstopp i Asien! Priset fryses på nuvarande nivå oavsett försäljning. Gäller tills nästa kort dras.
 26. Prisstopp i Australien! Priset fryses på nuvarande nivå oavsett försäljning. Gäller tills nästa kort dras.
 27. Sanktioner mot Nordamerika! All handel med nordamerikanska företag förbjuds. Inga varor eller aktier får köpas eller säljas. Gäller tills nästa kort dras.
 28. Sanktioner mot Sydamerika! All handel med sydamerikanska företag förbjuds. Inga varor eller aktier får köpas eller säljas. Gäller tills nästa kort dras.
 29. Sanktioner mot Europa! All handel med europeiska företag förbjuds. Inga varor eller aktier får köpas eller säljas. Gäller tills nästa kort dras.
 30. Sanktioner mot Afrika! All handel med afrikanska företag förbjuds. Inga varor eller aktier får köpas eller säljas. Gäller tills nästa kort dras.
 31. Sanktioner mot Asien! All handel med asiatiska företag förbjuds. Inga varor eller aktier får köpas eller säljas. Gäller tills nästa kort dras.
 32. Sanktioner mot Australien! All handel med australiensiska företag förbjuds. Inga varor eller aktier får köpas eller säljas. Gäller tills nästa kort dras.
 33. Bensinbrist i Nordamerika! Slå två tärningar för att avgöra hur mycket priset stiger.
 34. Bensinbrist i Sydamerika! Slå två tärningar för att avgöra hur mycket priset stiger.
 35. Bensinbrist i Europa! Slå två tärningar för att avgöra hur mycket priset stiger.
 36. Bensinbrist i Afrika! Slå två tärningar för att avgöra hur mycket priset stiger.
 37. Bensinbrist i Asien! Slå två tärningar för att avgöra hur mycket priset stiger.
 38. Bensinbrist i Australien! Slå två tärningar för att avgöra hur mycket priset stiger.
 39. Bensinöverskott i Nordamerika! Slå två tärningar för att avgöra hur mycket priset stiger.
 40. Bensinöverskott i Sydamerika! Slå två tärningar för att avgöra hur mycket priset stiger.
 41. Bensinöverskott i Europa! Slå två tärningar för att avgöra hur mycket priset stiger.
 42. Bensinöverskott i Afrika! Slå två tärningar för att avgöra hur mycket priset stiger.
 43. Bensinöverskott i Asien! Slå två tärningar för att avgöra hur mycket priset stiger.
 44. Bensinöverskott i Australien! Slå två tärningar för att avgöra hur mycket priset stiger.
 45. Nationaliseringar i Nordamerika! Alla nordamerikanska råoljeaktier och råoljemarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga nordamerikanska råoljeaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 46. Nationaliseringar i Nordamerika! Alla nordamerikanska oljeaktier och oljemarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga nordamerikanska oljeaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 47. Nationaliseringar i Nordamerika! Alla nordamerikanska bensinaktier och bensinmarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga nordamerikanska bensinaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 48. Nationaliseringar i Sydamerika! Alla sydamerikanska råoljeaktier och råoljemarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga sydamerikanska råoljeaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 49. Nationaliseringar i Sydamerika! Alla sydamerikanska oljeaktier och oljemarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga sydamerikanska oljeaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 50. Nationaliseringar i Sydamerika! Alla sydamerikanska bensinaktier och bensinmarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga sydamerikanska bensinaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 51. Nationaliseringar i Europa! Alla europeiska råoljeaktier och råoljemarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga europeiska råoljeaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 52. Nationaliseringar i Europa! Alla europeiska oljeaktier och oljemarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga europeiska oljeaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 53. Nationaliseringar i Europa! Alla europeiska bensinaktier och bensinmarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga europeiska bensinaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 54. Nationaliseringar i Afrika! Alla afrikanska råoljeaktier och råoljemarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga afrikanska råoljeaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 55. Nationaliseringar i Afrika! Alla afrikanska oljeaktier och oljemarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga afrikanska oljeaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 56. Nationaliseringar i Afrika! Alla afrikanska bensinaktier och bensinmarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga afrikanska bensinaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 57. Nationaliseringar i Asien! Alla asiatiska råoljeaktier och råoljemarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga asiatiska råoljeaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 58. Nationaliseringar i Asien! Alla asiatiska oljeaktier och oljemarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga asiatiska oljeaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 59. Nationaliseringar i Asien! Alla asiatiska bensinaktier och bensinmarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga asiatiska bensinaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 60. Nationaliseringar i Australien! Alla australiensiska råoljeaktier och råoljemarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga australiensiska råoljeaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 61. Nationaliseringar i Australien! Alla australiensiska oljeaktier och oljemarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga australiensiska oljeaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.
 62. Nationaliseringar i Australien! Alla australiensiska bensinaktier och bensinmarker måste återlämnas till banken utan ersättning. Inga australiensiska bensinaktier är till salu. Gäller tills nästa kort dras.

9.5 Placeringsbevis

PLACERINGSBEVIS
Detta dokument intygar att Herr/Fru X har lånat till banken etthundratusen krediter mot en månatlig ränta på 1% eller 1.000 krediter.
PLACERINGSBEVIS
Detta dokument intygar att Herr/Fru X har lånat till banken etthundratusen krediter mot en månatlig ränta på 2% eller 1.000 krediter.

9.6 Lånebevis

LÅNEBEVIS
Detta dokument intygar att Herr/Fru X har lånat av banken etthundratusen krediter mot en månatlig ränta på 2% eller 2.000 krediter.
LÅNEBEVIS
Detta dokument intygar att Herr/Fru X har lånat av banken etthundratusen krediter mot en månatlig ränta på 4% eller 4.000 krediter.

10. Spelbräde

10.1 Spelplan (spelbrädets ytterkant)

Spelplanen har följande rutor:

 • 6 oljefält (1 per världsdel)
 • 6 oljeraffinaderier (1 per världsdel)
 • 6 bensinbolag (1 per världsdel)
 • 6 börstips
 • 6 finansnytt
 • 12 aktiebörser (1 per stad)

10.2 Karta (spelbrädets inre)

Kartan har följande områden och förbindelser:

 • 6 världsdelar: Nordamerika (vit), Sydamerika (grön), Europa (blå), Afrika (gul), Asien (svart), Australien (röd)
 • 12 stadsrutor: New York, Los Angeles, Rio de Janeiro, Caracas, London, Moskva, Kairo, Kapstaden, Tokyo, New Delhi, Jakarta, Sydney
 • 2 kanalrutor: Panamakanalen och Suezkanalen
 • 3 havszoner (Atlanten, Stilla Havet, Indiska Oceanen)
 • 6 oljefältrutor (1 per världsdel)
 • 6 oljeraffinaderirutor (1 per världsdel)
 • 6 bensinbolagsrutor (1 per världsdel)
 • Landförbindelser mellan företag, städer och världsdelar bestående av rutor (tre till fem landrutor mellan platser inom världsdelarna)
  • Amerika: Rio-Caracas-Panama-korsning (till Los Angeles)-New York
  • Europa/Afrika/Asien: Kapstaden-Kairo-Suezkanalen-New Delhi och London-korsning (till Suezkanalen)-Moskva-korsning (till New Delhi)-Tokyo
  • Australien: Jakarta-Sydney
 • Havsförbindelser mellan städer och kanaler (fem till tio havsrutor mellan världsdelarna)
  • Atlanten: Nordsydlig förbindelse mitt i Atlanten; ansluter till New York, London, Kairo, Suezkanalen, Caracas, Panamakanalen, Rio och Kapstaden samt Stilla Havet (söder om Sydamerika) och Indiska Oceanen (söder om Afrika)
  • Indiska Oceanen: Västöstlig förbindelse i södra Indiska Oceanen, ansluter till Suezkanalen och New Delhi samt Atlanten (söder om Afrika) och Stilla Havet (söder om Australien)
  • Stilla Havet: Två västöstlig förbindelser mellan Los Angeles och Tokyo samt Indiska Oceanen (söder om Australien) och Atlanten (söder om Sydamerika) via Sydney. Dessa är sammankopplade av två nordsydliga förbindelser, ansluter till Tokyo och Jakarta respektive Los Angeles och Panama

10.3 Övrigt (ledigt utrymme på spelbrädet)

Dessutom finns på spelbrädet följande tabeller:

 • 6 varubörser (1 per världsdel) med 21 prisnivåer á 500 från 0 till 10.000)
 • Almanacka med en årsskala från 1 till 10 och en månadsskala från Jan till Dec där Apr, Aug och Dec är markerade med "Prisjustering" och Dec med "Prisjustering+Månadsslut".


Hemsidan har fått 219589 besök. Skriv gärna en rad innan du går. Välkommen åter!

Namn:

E-post:

www.000webhost.com